Fysio

Speciale i psykiatrisk og psykosomatisk

 

Se liste over alle godkendte specialister

Baggrund for specialet
Den sundhedspolitiske ide
Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi bygger på forståelsen af at psykiske, fysiske og sociale forhold gensidigt påvirker hinanden hos det enkelte menneske. Fysioterapeutens menneskesyn er derfor baseret på forståelsen af mennesket som en helhed af krop og sjæl i en kulturel og social sammenhæng.
På baggrund af en kropsundersøgelse og en funktionsvurdering behandler fysioterapeuten procesorienteret med fokus på patientens/klientens kropslige refleksion. Herved øges patietens/klientens selvindsigt og handlemuligheder, og der skabes autonomi og bedre funktionsevne.
Fysioterapeuten benytter sig i behandlingen af specifikke metoder fra psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, såvel som metoder inden for almen fysioterapeutisk praksis.
Et vigtigt formål med specialistens arbejde er at oplyse og rådgive inden for fagområdet om værdien af faglig og personlig supervision som arbejdsform.
Specialistens arbejde har desuden de vigtige formål at oplyse og rådgive offentligheden om værdien af nuanceret fysisk aktivitet for ovennævnte patientgrupper samt at optimere og evidensbasere den fysioterapeutiske indsats. Dette vil i et samfundsmæssigt perspektiv tilføre sundhedsvæsnet ressourcer, og derved skabes bedre sundhed og øget kropskompetence hos befolkningen.
Specialet er relevant i primær og sekundær sundhedssektor, såvel det offentlige som private arbejdsmarked, samt patientorganisationer, socialpsykiatri, revalideringsklinikker, BST og undervisningssektoren.

Formålet med en specialistkompetence i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi er,
at specialisten anvender og videreudvikler de erhvervede kundskaber og kompetencer, herunder

 • udvikler og målretter den fysioterapeutiske indsats
 • synliggør de mange forskellige og varierende aspekter af kundskaber, udviklingsarbejde og dokumentation indenfor området såvel i det offentlige som det professionelle rum
 • fremmer og letter opnåelse af yderligere faglige kvalifikationer indenfor specialet hos kolleger og samarbejdspartnere
 • fremmer udviklingen af et læringsmiljø inden for området, så der bliver basis for undervisning, supervision, kvalitetsudvikling samt forskning
 • fremme tværfaglig undervisning, supervision, kvalitetsudvikling samt forskning
 • formidler viden og erfaring med fysioterapi inden for specialet til relevante samarbejdspartnere lokalt, nationalt og internationalt


Målgruppe
Specialisten arbejder med et bredt spektrum af funktionsproblemer som anspændthed, muskel- og skeletlidelser, astma og andre respirationsproblemer, kroniske smerte- tilstande og somatiske lidelser, som medfører angst og depression. Specialistens fokus er både de konkrete funktionsproblemer og deres påvirkning af patientens aktivitetsformåen. Der er ofte tale om kroniske tilstande, som svinger i intensitet, men som har afgørende indflydelse på livskvalitet og funktionsevne med heraf følgende konsekvenser af både personlig og samfundsmæssig art. Disse tilstande kræver høj grad af multidisciplinær indsigt og tilgang, det kræver en høj personlig kompetence af den behandlende fysioterapeut opnået gennem egenterapi.
Som profylaktisk tiltag kan specialisten desuden arbejde med personer, som ønsker selvindsigt og personlig udvikling gennem en kropslig indfaldsvinkel.

Samarbejdspartnere inden for og uden for sundhedsvæsnet
Den vigtigste samarbejdspartner er patienten.
Specialisten i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi kan indgå i og initiere det tværfaglige samarbejde med relevante faggrupper på den enkelte behandlingsinstitution. I samråd med patienten kan specialisten tage kontakt til relevante personer og institutioner såvel inden for som uden for sundhedsvæsenet. Desuden kan patientens netværk/pårørende være en vigtig samarbejdspartner. Inden for børn/unge-området, hvor barnet/den unge ikke har fuld selvbestemmelsesret, er forældre eller værge vigtige samarbejdspartnere.
Særlige samarbejdspartnere inden for Sundhedssektoren: praktiserende læger, psykiatere, andre læger, sygeplejersker og andet pleje-/basispersonale, pædagogisk personale, psykologer, ergoterapeuter, socialrådgivere, diætister, tandlæger og fysioterapeuter inden for andre fagområder.
Særlige samarbejdspartnere inden for socialsektoren: støtte- kontaktpersoner, sagsbehandlere, ergoterapeuter, pædagogisk personale, personale på væresteder og i plejefamilier.
Endvidere samarbejdes med: frivillige organisationer og patientorganisationer.

Kompetenceprofil
Kundskab bruges her som samlende begreb for forskellige vidensniveauer og omhandler både viden og kunnen - teoretisk viden og praktisk handling. Den videnskabelige viden, den tekniske knowhow eller håndværkskunnen samt den praktiske klogskab eller dømmekraft er en del af denne kundskab. Kundskab rummer både såvel den eksplicitte som den tavse viden, den begrebsmæssige og den kropslige viden.

Specialistens erhvervede kundskaber

 • aktuelle fysioterapeutiske metoder, koncepter og deres teoretiske forklaringsmodeller indenfor den kropsterapeutiske behandlingsproces
   
 • biologiske, psykologiske, sociale og eksistentielle faktorers betydning for udvikling af psykisk/psykosomatisk sygdom og symptomer
   
 • teorier inden for psykomotorisk, sensomotorisk og psykologisk udvikling
   
 • udviklingsperspektiver på psykiatriske og psykosomatiske sygdomsopfattelser og behandlingsstrategier
   
 • konsekvenser af funktionsnedsættelse på grund af en psykisk lidelse i forhold til patientens aktuelle livsperspektiv
   
 • fysioterapeutiske tests og målemetoder inden for området (DOK dokumenteret omfattende kropsundersøgelse, BAS body awareness scale , BARS
   
 • body awareness rating scale m.fl.)
   
 • kendskab til test indenfor andre fysioterapeutiske fagområder
   
 • kendskab til egne styrker og svagheder i det terapeutiske møde, herunder specielt parallelprocesser og forsvarsmekanismer
   
 • verbal og non-verbal kommunikation
   
 • gruppebehandling og gruppedynamik
   
 • organisatorisk indsigt og forståelse i forhold til specialets, egne og patientens muligheder og begrænsninger
   
 • kvalitetsudvikling, evaluering og dokumentation
   
 • kulturelle forskelle knyttet til sundheds- og sygdomsopfattelse og normalitetsbegrebet
   
 • videnskabsteori og forskningsmetodologi
   
 • kunne fortage en relevant, valideret og reliabel kropsundersøgelse, f.eks. en af følgende: DOK, ROK, BAS, BARS, GFM
   
 • på baggrund af denne analysere og vurdere patientens ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til kropsoplevelse, kropsfunktion og bevægelse
   
 • vurdere behovet for, udvælge og anvende relevante behandlingsmetoder, under hensyntagen til evidens
   
 • kunne anvende verbal og nonverbal kommunikation som terapeutisk middel
   
 • tilrettelægge og forestå en gruppebehandling med vægt på den gruppedynamiske proces
   
 • klinisk refleksion verbalt og skriftligt over egen praksis:

  iagttage og inddrage samspillet mellem åndedræt, muskulatur og bevægelse hos patienten i undersøgelse og behandling

  forstå og inddrage patienten aktivt i oplevelse, af refleksion over og bearbejdelse af kroppens reaktionsmåder og potentialer

  møde (subjekt-subjekt møde), motivere og støtte patienten til at udvikle relevante kompetencer

  justere behandlingen procesorienteret og med indføling

  anvende relationen/interaktionen mellem patient og behandler som en integreret del af behandlingen
   
 • formidle viden om specialet til samarbejdspartnere og offentligheden
   
 • indgå i og udvikle det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
   
 • indgå i og forestå udviklingsarbejde/forskning inden for specialet
   
 • Informere, vejlede og undervise patienten og dennes netværk vedr. funktionsevne, mulighed for mestring og muligheder i nye livsbetingelser


Obligatorisk egenterapi:
Specialisten skal selv have gennemgået et egenterapeutisk forløb som både indeholder en kropslig og verbal terapi hos en anerkendt terapeut, med anerkendt terapeut menes en eller flere af følgende:

 • Fysioterapeut med speciale i psykiatrisk og psykomosomatisk fysioterapi
 • Medlem af Psykoterapeutforeningen
 • Autoriseret cand. psyk.

Det er hensigtsmæssigt, at terapien er foregået dels individuel dels i gruppe.

Den kropslige del af egenterapien kan foregå hos fysioterapeut med kompetence i Psykomotorisk Fysioterapi eller med terapeutisk kompetence i Body Awareness Therapy.

Egenterapien skal mindst andrage 40 timer om etiske dilemmaer.

Specialisten skal have supplerende viden om andre relevante fagområder og tværfaglig indsatsområder
Det er kendetegnede for det psykiatriske og psykosomatiske felt, at patienterne har et sammensat symptombillede, og det er derfor vigtigt at have kendskab til andre sparringspartneres fagområder.
Det forventes således, at specialisten har indgående kendskab til det psykiatriske og psykologiske fagområde, har bredt grundlæggende kendskab til det somatiske område, samt viden om hvilke behandlings/aktivitetsmuligheder patienter har efter endt fysioterapi.
Det er nødvendigt at have indsigt i lovstof, der kan have betydning for specialet.

Udarbejdet for Specialistrådet af:
Lone Blom, tidl. fysioterapilærer
Jonna Jensen, afdelingsfysioterapeut
Hans-Henrik Kleinert, formand for Fagforum for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
Karen Thøgersen, Specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi NFF

Ad hoc arbejdet anerkendt 2004
Rettet 2006-07-10/bs

Redigeret af : Henriette Klenz, 22.06.2012

Til top
0

Kommentarer til artiklen

Kommentar

Felter markeret med * skal udfyldes

       
Send din kommentar

Kontakt

Title

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Danske Fysioterapeuter

Afmeld Tilmeld

imgmap201293016112 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0 imgmap201293016112-0