Ny standardkontrakt og sanktioner skal sikre ordnede forhold på det private arbejdsmarked

En ny standardkontrakt, der fastlægger minimumsvilkår for løn, pension, arbejdstid, ferie og barsel, samt muligheden for at sanktionere arbejdsgivermedlemmer, som ikke følger kontrakten, skal sikre ordnede forhold for ansatte på det private område. Det er hovedindholdet af en plan, som et flertal i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har besluttet.

Der skal oprettes to nye fraktioner, en for ansatte og lejere og en for klinikejere, der får til opgave at udarbejde den nye standardkontrakt. Hvis de to fraktioner ikke kan blive enige om minimumsbetingelserne, skal hovedbestyrelsen fastlægge niveauet i standardkontrakten. 

Det bliver Danske Fysioterapeuters sekretariat, Løn & Ansættelse, som rådgiver ansatte og lejere i praksissektoren samt deres fraktion, mens Arbejdsgiverrådgivningen i Tandlægeforeningen får opgaven at betjene arbejdsgivermedlemmerne i Danske Fysioterapeuter og deres fraktion. På den måde adskilles rådgivningen af de to medlemsgrupper.

Der oprettes endvidere et nævn, bestående af repræsentanter fra de to fraktioner og en byretsdommer, som får til opgave at behandle konkrete tvister mellem arbejdsgivere og ansatte, der udspring af standardkontrakten.

De to fraktioner får hver en plads i Danske Fysioterapeuters Udvalg for Praksisoverenskomster, som forhandler overenskomsterne på Sygesikringsområderne, mens fraktionen af ansatte og lejere får plads i Danske Fysioterapeuters Udvalg for Lønmodtageroverenskomster.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret

Der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25. november 2017, hvor den nye arbejdsmarkedsmodel for det private arbejdsmarked skal behandles. Repræsentantskabet skal tage stilling til et forslag om at gøre det obligatorisk at følge standardkontrakten samt et forslag om at ændre vedtægterne, så det bliver muligt at sanktionere arbejdsgivermedlemmer, der ikke følger kontrakten. Hovedbestyrelsen vil stille forslag om en række sanktionsmuligheder, der spænder fra mere bløde til skrappere tiltag.
Hvis repræsentantskabet følger indstillingen fra hovedbestyrelsen, vil den nye model være på plads og kunne fungere om et år, altså fra medio 2018.

Skærpelse af den nuværende standardkontrakt

Da hovedbestyrelsen ønsker, at der hurtigst muligt skal tages hånd om forholdene på det private arbejdsmarked, vil indholdet i de nuværende standardkontrakter for ansatte bliver skærpet. 1. september 2017 vil de to eksisterende standardkontrakter blive erstattet af en ny standardkontrakt med anbefalinger om mindsteløn, arbejdstid, pension m.v., der generelt matcher forholdene på arbejdsmarkedet.

Det er dog ikke muligt at gøre denne kontrakt obligatorisk, da det kræver en vedtægtsændring. Det sker først, hvis repræsentantskabet senere på efteråret beslutter at ændre Danske Fysioterapeuters vedtægter. I det tilfælde skal de to nye fraktioner udarbejde indholdet i den standardkontrakt, som kommer til at gælde fra næste sommer.

Men med den nuværende skærpelse ønsker hovedbestyrelsen at sende et kraftigt signal, og samtidig give arbejdsgivere og ansatte lejlighed til at vænne sig til de minimumsbestemmelser, som skal gælde på det private arbejdsmarked.

Tre forskellige modeller

Hovedbestyrelsen havde oprindeligt ønsket muligheden for at tegne overenskomster for de ansatte på det private område. Det forudsætter, at der eksisterer en modpart, der kan indgås en aftale med. Derfor har hovedbestyrelsen og repræsentantskabet drøftet muligheden for at etablere en selvstændig arbejdsgiverforening, som kan forhandle direkte med Danske Fysioterapeuter.

Det har dog efterfølgende vist sig, at en overenskomst indgået under denne model formentlig ikke vil have samme arbejdsretlig status, som er tilfældet med normale overenskomster, da arbejdsgiverne fortsat er medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Det betyder, at en sådan overenskomst vil have begrænset værdi.

Hovedbestyrelsen har også drøftet muligheden for at opdele foreningen i en selvstændig arbejdsgiverforening, en selvstændig arbejdstagerforening og en fælles standsforening. Fordelen ved denne model er, at det er muligt at tegne en overenskomst, der er omfattet af de almindelige gældende regler på arbejdsmarkedet. 

Men selv om muligheden er tilstede, er der ingen sikkerhed for, at der kan indgås attraktive overenskomster i forhold til løn, pension, arbejdstid m.v., ligesom en opsplitning af foreningen vil få betydning for den faglige og politiske indflydelse, som foreningen har i dag.

Selv om baggrunden for processen først og fremmest har været et ønske om at skabe ordnede forhold, har det ligeledes været et stort ønske hos et flertal i hovedbestyrelsen at sikre, at Danske Fysioterapeuter også fremover er en forening for alle fysioterapeuter.

Det er baggrunden for, at et flertal i hovedbestyrelsen nu peger på den tredje model, hvor der fastlægges minimumsvilkår i standardkontrakterne, og hvor vedtægterne bliver ændret, så det bliver muligt at benytte sanktioner overfor de arbejdsgivere, som ikke følger kontrakterne.

Flertal og mindretal i hovedbestyrelsen

Ni ud af hovedbestyrelsens 12 medlemmer vurderer, at denne model kan skabe ordnede forhold. Deres udgangspunkt er, at hovedparten af arbejdsgiverne på det private område allerede tilbyder ordentlige løn, pensions- og arbejdsvilkår, og at der generelt er et ønske om at sikre ordnede forhold for ansatte. Derfor kan en skærpelse af standardkontrakten kombineret med muligheden for at sanktionere arbejdsgivere, der ikke følger kontrakterne, give det ønskede resultat.

Skulle det vise sig, at modellen ikke er tilstrækkelig til at sikre ordnede forhold for ansatte på det private område, er en samlet hovedbestyrelse indstillet på at tage yderligere skridt, eksempelvis at foreslå en fuldstændig adskillelse af arbejdstagere og arbejdsgivere. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet, at den nye model skal evalueres, når det har vist sig, hvordan den virker i praksis.

Et mindretal på tre hovedbestyrelsesmedlemmer vurderer, at det er nødvendigt at etablere en selvstændig arbejdsgiverforening og arbejdstagerforening, der kan forhandle kontrakter eller indgå overenskomster med hinanden. De tror ikke, det er muligt at sikre ordnede forhold for ansatte, så længe at arbejdsgiverne er medlemmer af samme forening, da parterne har forskellige interesser. De betragter forslaget fra et flertal i hovedbestyrelsen som et skridt på vejen mod at etablere en selvstændig arbejdsgiver- og arbejdstagerforening. 

En lang og grundig proces

Det har været en lang og grundig proces at få udarbejdet planen. I processen har repræsentantskabet, Udvalg for Praksisoverenskomster, Udvalg for Lønmodtager Overenskomst, Praktiserende Fysioterapeuter og grupper af ansatte, lejere og klinikejere været inddraget undervejs.

Der er store lønforskelle for ansatte i den private sektor. I sektoren findes såvel de bedst som de dårligst lønnede fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters lønundersøgelse viser imidlertid, at løn- og ansættelsesvilkår de seneste år har været under pres, særligt for de nyuddannede fysioterapeuter på praksisområdet.

I 2016 fik en nyuddannet fysioterapeut ansat på praksisområdet i gennemsnit 4.500 kroner mindre i løn om måneden end kollegaen ansat i en kommune, og den privatansatte fik i gennemsnit 7 procent i pension, mens kommunalt ansatte fik omkring 17 procent. De fleste privatansatte fysioterapeuter må selv betale deres frokost og har ikke den sjette ferieuge.

Ansatte og lejere

Forslaget om at indføre en ny standardkontrakt og mulighederne for at sanktionere arbejdsgivere, der ikke følger kontrakten, har alene til hensigt at sikre ordnede forhold for de ansatte i praksissektoren. En lejer har status af privat erhvervsdrivende, der selv forhandler honorar og vilkår med klinikejeren i form af en lejekontrakt. Konkurrenceloven sætter begrænsninger for, hvilke minimumsbestemmelser, der kan opstilles i forhold til pris for leje.

Danske Fysioterapeuter har udarbejdet en standardkontrakt for lejere og klinikejere. Hvis repræsentantskabet beslutter at indføre den nye arbejdsmarkedsmodel, vil det fremover være de to fraktioner, som skal forhandle denne standardkontrakt.

 

 

 

Del eller udskriv artiklen
11 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Jeanette Præstegaard

  Kære Tina
  Tak for dit svar.
  Det er vigtigt for en saglig debat, at vi som medlemmer får så mange informationer som muligt og bliver inddraget i videst mulige omfang - det er jo en historisk beslutning, der skal træffes.
  Med venlig hilsen
  Jeanette Præstegaard
 • Tina Lambrecht

  Kære Jeanette

  Forslaget om at indføre en ny standardkontrakt med mulighed for at sanktionere arbejdsgivere, der ikke følger kontrakten, tager bl.a. afsæt i Danske Fysioterapeuters lønundersøgelse, der viser, at der er store lønforskelle på det private område. Vi har tidligere skrevet om undersøgelsen på fysio.dk, og der er adgang til tallene via lønberegneren: https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/storst-lonforskelle-i-det-private. Derudover har Radius Kommunikation udarbejdet en analyse, der vurderer konsekvenserne af de tre forskellige modeller i forhold til Danske Fysioterapeuters mulighed for politisk interessevaretagelse. Endelig har Lind Advokater foretaget en juridisk vurdering af de tre modeller. Når vi kommer tættere på repræsentantskabsmødet, vil medlemmerne af Danske Fysioterapeuter få adgang såvel til de forslag, der skal behandles på repræsentantskabsmødet, som relevant baggrundsmateriale, herunder analyserne fra Radius Kommunikation og Lind Advokater.

  Med venlig hilsen
  Tina Lambrecht
  Formand for Danske Fysioterapeuter
 • Jeanette Præstegaard

  Ovenstående anbefalede model tager afsæt i analyser - MEN hvilke analyser er der tale om? Hvem har foretaget disse?

  Kan dette venligst oplyses.

  Med venlig hilsen
  Jeanette Præstegaard
 • Gerda Nørgaard

  Jeg er rigtig glad for det nu kan ses, at der er gang i processen for at få stoppet det skred, der længe har været i løn og arbejdsvilkår på det private område. Et skred, der efter min overbevisning, risikerer at kunne give afsmitning for fysioterapeuters løn og arbejdsvilkår generelt.
  For menige medlemmer,som jeg, har der længe været bekymrende stille fra fagforeningens side om problematikken. Godt, at blive delagtiggjort i, at der er arbejdet grundigt med sagerne og ikke mindst, at vi kommer tæt på handling nu.

  Et indspark til sanktioner for misligeholdelse af en standardkontrakt: jeg synes ikke vi kan være tilfredse med en smileyordning, som Tina Lambrecht nævner som en af mulighederne i et af sine svar på den nye model. Der skal være skrappe sanktioner, hvis man som klinikejer med et ydernummer , og dermed adgang til offentlige tilskud til de fysioterapeutiske behandlinger man sælger, ikke giver sine ansatte rimelig løn- og arbejdsvilkår. Vi taler jo om, at det blot er en minimumsstandard, man skal overholde, som jeg forstår.

  Jeg vil gerne være med til at krydse fingre for at den " interne model" holder - altså ingen opsplitning af foreningen, men tænker samtidig, at det kan være bedre at skilles i fordragelighed, hvor vi sikrer, at vi fortsat kan samarbejde konstruktivt om det fælles " barn" - fysioterapien, den faglige udvikling - i et fælles,fagligt selskab.

  Go' vind med det fortsatte arbejde !

  Gerda Nørgaard

 • Mathias Frank Holmquist

  Hej Marianne. Tak for svaret. Med hensyn til punkt 1, kan jeg se, at du kommenterer på en beklagelig slåfejl, så ejere (arbejdsgivere) blev til lejere.

  Det er bestemt en kompliceret situation for alle, og jeg kan godt forstå, at det har givet anledning til mange diskussioner i Praktiserende Fysioterapeuter.

  Det bliver interessant at følge udviklingen for alle involverede.

  Mvh. Mathias Holmquist
 • Marianne Kongsgaard Jensen

  Kære Mathias
  Der har indsneget sig nogle faktuelle fejl i din forståelse af processen. Derfor lidt korrektioner.
  1. In-house-løsningen som er valgt, peger ikke på en fraktion dels for ansatte og dels for lejere. Der er tale om to fraktioner; én for ansatte/lejere og én for arbejdsgivere.

  Denne model problematisere vi og flertallet i bestyrelsen mener, at den bør afprøves og evalueres - før man skrider til så drastisk en beslutning som at foreningen splittes op. Vi er helt på det rene med, at en opsplitning kan blive konsekvensen, hvis in-house-løsningen ikke viser sig brugbar.

  2. Bestyrelsen har problematiseret PF´s fremtidige eksistens. Vi nævner klart, at vi ikke kan vælge side og være en forening for f.eks. Arbejdsgiverne (DFYS nævner, at de snarest vil tage vare på at få dannet en fraktion for ansatte/lejere). Vores medlemmer har meldt sig ind på baggrund af PF`s formulerede målsætning om at varetage alle praktiserendes interesser. Det vil i den kommende struktur være en udfordring, og vi formoder, at vi mister indflydelse. De to nyetablerede fraktioner får formodentlig hver en plads i de tunge og vigtige udvalg, men det er der ikke taget endelig stilling til endnu. Som skrevet ser vi en stor værdi i, at de to nye fraktioner får et ligeværdigt organisatorisk og tidsmæssigt fælles udgangspunkt. PF vil i en evt. oprettelsesperioden hjælpe så meget, som det er os muligt og lære fra os både omkring det at være en lobby-organisation og om det, at have en strategi overfor Danske Fysioterapeuter – kvaliteter som bliver et must for de nye fraktioner.

  Med venlig hilsen
  Marianne Kongsgaard
  Formand for Praktiserende Fysioterapeuter i DK
 • Mathias Frank Holmquist

  Kære praktiserende fysioterapeuter
  Jeg har med interesse læst jeres udspil, men den efterlader mig fortsat med mange spørgsmål ift. praktiserendes fysioterapeuters fremtidige rolle efter etableringen af fraktioner.

  Som jeg ser det udspringer Dfys opdeling af ansatte og lejere i hver deres fraktion, som en erkendelse af at interesserne i praksis er så modsatrettede, at man er nødt til at have en mere formel opdeling for at kunne tilfredsstille begge parters behov.

  I tillæg til løn og ansættelsesforhold har praksisområdet ydernummerproblemet, som altid står tilbage som en kæmpe elefant i rummet.

  Hvis praktiserende fysioterapeuter vælger at være en organisation for alle, hvordan undgår I så dilemmaet mellem de mange modsatrettede interesser? Vil man ikke være særdeles handlingslammet holdningsmæssigt?

  "Friend to all is friend to none"

  Med kollegiale hilsner
  Mathias Holmquist
 • Poul Gørtz

  PF har en formuleret målsætning om at arbejde for gode vilkår for alle i praksissektoren, og vil derfor indledningsvis kreditere Danske Fysioterapeuter for deres engagement i at facilitere ordnede forhold i praksissektoren.

  PF finder det vanskeligt at tage stilling til, endsige udtale sig om, den valgte model, da der fortsat er mange uafklarede aspekter. Vi har særligt gjort os overvejelser om denne model vil give den ønskede effekt i retning af ordnede forhold, og om den organisatoriske konstellation vil fungere.

  Bestyrelsen er dog for nuværende overvejende positivt stemt overfor, at denne interne model afprøves. Det skal tilføjes at to medlemmer, hhv. en ansat og en klinikejer udenfor OK, er af den overbevisning, at kun en fuld opsplitning med rene organisatoriske linjer vil kunne skabe ordnede forhold.

  PF savner særligt klarhed over procesplanen, samt følgende elementer i den skitserede model:
  > Tidslinje - med angivelse af faser samt deadline for evaluering af modellen.
  > Fraktioner - Hvordan skal disse fraktioner dannes og driftes? Fordeles alle automatisk i deres respektive fraktion, alt efter tilhørsforhold, - eller skal man tilmelde sig og derved betale et ekstra kontingent? Og hvilken økonomi og organisatorisk støtte lægges til grund for disse fraktioner?
  > Ekstern rådgivning - Hvad bliver Tandlægeforeningens rolle og mandat, og hvorledes sikres en symmetrisk relation og juridisk bistand for hhv. ansatte og arbejdsgivere?
  > Standardkontrakter - Hvilke tilpasningsmuligheder bliver der med hensyn til eks. funktions, kvalifikations og anciennitets-tillæg eller uddannelses og seniorstillinger. Og hvilke data vil lægges til grund for de kontraktlige vilkår, og hvorledes sikres kravindsamling fra begge fraktioner?
  > Samarbejde - Hvorledes sikres dialog og forståelse på tværs i praksissektoren, så modellen ikke blot giver anledning til fremmedgørelse og øget fokus på interessekonflikter mellem medlemmerne i de to fraktioner. Med risiko for at alt det der samler os negligeres, og mulighederne for kvalitetsudvikling, vækst og nye fysioterapeutiske arbejdspladser forpasses.
   
  PF´s bestyrelse finder det positivt, at begge fraktioner repræsenteres i diverse udvalg og nævn, og i fællesskab skal udarbejde standardkontrakterne. Dette vil facilitere både implementering af kontrakterne, og den fremadrettede dialog mellem de to fraktioner, samt på klinikkerne.

  Vi finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at der forud for dette arbejde lanceres egentlige standardkontrakter, da dette kan mindske incitamentet på begge sider til at involvere og engagere sig i de respektive fraktioner. Det kan ydermere skabe unødig forvirring og konflikt på klinikkerne, hvis disse kontrakter implementeres for så at udskiftes når de endelige standardkontrakter foreligger.

  PF vil dog finde det særdeles givtigt, når Danske Fysioterapeuter tydeligt formidler deres definition på ordnede forhold og de ansættelsesvilkår, som dette indebærer. Dette vil give både arbejdsgivere og arbejdstagere en ledetråd at agere ud fra, samt skabe grobund for implementering af de fremtidige standardkontrakter på praksisområdet.

  Når disse kontrakter er en realitet, mener PF, at der bør være en klar konsekvens, hvis ikke vilkårene heri efterleves. Vi har i den forbindelse en bekymring for, at modellen ikke vil give adækvate sanktionsmuligheder og dermed incitament til efterlevelse for de arbejdsgivere, der ikke i forvejen tilbyder ordnede og rimelige forhold.

  Vi anbefaler derfor, at en mere yderliggående model sættes i værk, hvis den skitserede ikke viser sig effektiv til at skabe de ønskede ordnede forhold for alle i praksissektoren.
  Vi forholder os dog til det faktum at en fuld opsplitning, med 3 selvstændige foreninger, ikke er garant for at der tegnes overenskomster, eller at disse tiltrædes af alle arbejdsgivere, der har ansat fysioterapeuter.
   
  Vi har i PF gennem de sidste år gjort os mange overvejelser vedrørende PF´s rolle og medlemsprofil. Vi er gentagne gange nået til enighed om værdien af, at have en samlet stemme, der taler praksissektorens sag - med alle de nuancer og komplekse dialoger det medbringer. Med dette afsæt ser vi dialog på tværs af modsatrettede interesser internt i praksissektoren, som en væsentlig opgave. Særlig central er opgaven med at understøtte processen vedr. ordnede forhold i praksissektoren.
   
  Vore medlemmer repræsenterer alle grupper af praktiserende (ansatte, lejere, mobile, ejere både indenfor og udenfor OK). De har meldt sig ind på baggrund af PF´s formulerede målsætning om at varetage alle praktiserendes interesser. Vi kan derfor ikke på troværdig vis redefinere en så central del af PF, og ser derfor ikke PF som en kommende arbejdsgiverfraktion. Vi anser det desuden for givtigt at henholdsvis fraktion for ansatte og fraktion for arbejdsgivere, får et ligeværdigt organisatorisk og tidsmæssigt udgangspunkt. De bør derfor begge igangsættes og faciliteres af Danske Fysioterapeuter.
   
  PF giver sin fulde opbakning til arbejdet med at skabe gode, transparente og ordnede arbejdsvilkår i praksissektoren, og indgår meget gerne i det fremadrettede samarbejde med Danske Fysioterapeuter herom.
   
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen
  Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark
 • Jes Anthony Mogensen

  Godt politisk håndværk af HB.
  Som mangeårigt medlem af Danske Fysioterapeuter mener jeg også det er vigtigt at bibeholde en samlet forening, med plads til alle fysioterapeuter. Vi kan sagtens rumme at være uenige internt, uden absolut at dele foreningen op i flere dele. Det er bedre at skændes i familien end at stå ude på gaden og råbe ad hinanden.
  Med klare aftaler og separerede forhandlingsafdelinger bør det ikke give flere problemer at forhandle arbejdsvilkår end ved andre overenskomstforhandlinger.

  Som Birthe nævner i sin kommentar, må fokus nu være at få forhandlet nogle bedre honoraraftaler på plads, så der bliver plads til de bedre lønninger til nye i praksissektoren.

  Tak til HB for at arbejde for at Fysioterapeuter fortsat kan tale med en samlet stemme.
 • Michael Nielsen

  Godt arbejdet i HB !
  Jeg undrer mig dog over at man ikke ser muligheden for at inddrage Dansk Selskab For Fysioterapi i denne manøvre.
  Hvis DFys vælger at være fagforening kun for arbejdstagere i såvel praksis (herunder også lejerne) som offentlig regi, så kunne arbejdsgiverne (klinikejerne) vælge at sammenslutte sig i Dansk arbejdsgiverforening. På denne måde kan man så forhandle kontrakter og vilkår med hinanden på samme måde som alle andre faglige organisationer i DK.

  Dansk Selskab for Fysioterapi skal så være vores allesammens fælles "moderskib", hvor vi kan drøfte fys-faglige ting. Alle ting som ikke vedr. fagforeningsting.
  Optimalt bør alle anerkendte efteruddannelsesregier og universiteterne være repræsenteret her. Det vil være nærliggende at få alle vores professorer repræsenteret i dette selskab og på den måde være med til at påvirke sundedspolitikken i landet.

  På den måde kan vi få helt klare linjer på arbejdsmarkedspolitiske forhold og samtidigt få et etableret et kraftværk med viden og indsigt i Dansk Selskab for Fysioterapi.

  God dag derude

Se flere
Indsend kommentar