Konflikt ABC

I Konflikt ABC’en kan du finde svar på praktiske spørgsmål om fx løn, ferie og sygdom for medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der er ansat i strejke- eller lockoutramte områder. Herudover er der svar på generelle spørgsmål i forbindelse med en strejke/lockout.

Deltager du i nødberedskabsarbejde, mens konflikten løber, optjener du ikke afspadsering. Alt arbejde i nødberedskab betales af arbejdsgiveren.

Du kan ikke afspadsere, mens konflikten løber. Er du på afspadsering, når konflikten starter, afbrydes din afspadsering, og du deltager i konflikten fra konfliktens begyndelse.

Hvis du har aftalt afspadsering, der skal begynde efter konflikten er startet, bliver afspadseringen suspenderet.

Se også afsnittet Ferie.

Du optjener som udgangspunkt ikke ansættelsesanciennitet, mens konflikten løber.

Som udgangspunkt har du ikke mulighed for at få fri med løn ved dit barns 1. og 2. sygedag, hvis du skal udføre nødberedskabsarbejde. Men der kan tages højde for problemstillingen i forbindelse med planlægningen af nødberedskabet, på samme måde som ved andre lovlige fraværsgrunde, som f.eks. sygdom.

Se også afsnittet Sygdom.

Med ”barselsorlov” mener vi alle orlovsperioder i forbindelse med fødsel eller adoption, dvs.  barsels-/adoptionsorlov, fædre – og medmoderorlov, forlænget orlov, udskudt orlov og orlov kombineret med genoptagelse af arbejdet.

De samme frister gælder

Det er vigtigt, at du uanset konflikten overholder de gældende frister for varsling af barselsorlov mm. overfor din arbejdsgiver. Vi anbefaler, at du allerede inden konfliktens start sørger for at give meddelelse til din arbejdsgiver om, hvornår du afholder barsel, vender tilbage osv.

Hvis du starter din orlov før eller senest samtidig med konflikten

Ved fravær på grund af barsel bortfalder din løn, hvis din arbejdsplads bliver omfattet af en konflikt. Efter dagpengeloven vil du dog være berettiget til barselsdagpenge fra din bopælskommune.

Du skal derfor hurtigst muligt henvende dig til løn- og personalekontoret på din arbejdsplads og bede om at få udleveret et dagpengeskema, som du og din arbejdsgiver udfylder og sender til din bopælskommune.

Under en strejke udbetaler Danske Fysioterapeuter supplerende konfliktunderstøttelse til dækning af differencen mellem tilnærmelsesvis sædvanlig løn og barselsdagpenge, dog forudsat at din orlov ligger på et tidspunkt, hvor du ellers ville være berettiget til løn fra arbejdsgiveren. Dette gælder uanset, hvilken del af orloven der er tale om, fx graviditetsorlov, udskudt orlov eller aftalt orlov.

Hvis konflikten optrappes med lockout, vil alle i konflikt få dagpenge som under strejke, men iøvrigt være omfattet af Danske Fysioterapeuters lånemodel.

Særligt for moderen

Du kan tidligst få barselsdagpenge fra din kommune fra den dag, hvor der er 4 uger til fødslen. Overenskomsten giver dig imidlertid ret til fravær fra den dag, hvor der er 8 uger til forventet fødsel. I de første 4 uger af de 8 uger udbetaler Danske Fysioterapeuter derfor konfliktunderstøttelse. Ved strejke er det tilnærmelsesvis sædvanlig løn. Hvis konflikten optrappes med lockout, vil du være omfattet af Danske Fysioterapeuters lånemodel.

Se afsnittet Økonomisk dækning til de konfliktramte.

Delvis genoptagelse af arbejdet efter orlov

Hvis du har aftalt en delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af din orlov, vil du blive anset for delvist at være på orlov og delvist at være i konflikt. Du er derfor i konflikt de dage/timer, hvor dit arbejde skulle have været genoptaget. For de dage/timer hvor du er på orlov, udbetaler din bopælskommune barselsdagpenge. Du skal derfor rette henvendelse til din bopælskommune om udbetaling af dagpenge. Herudover skal du kontakte din organisation for at undersøge, om du er berettiget til supplerende konfliktunderstøttelse 

Se afsnittet Økonomisk dækning til de konfliktramte.

Hvis du starter din orlov under konflikten

Skal du påbegynde orlov efter konfliktens start, er du ikke berettiget til løn fra arbejdsgiveren, men alene til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark fra 4 uger før fødslen og frem, jf. barselsloven.

Danske Fysioterapeuter udbetaler under strejke supplerende konfliktunderstøttelse til dækning af differencen mellem sædvanlig løn og barselsdagpenge, dog forudsat at din orlov ligger på et tidspunkt, hvor du ellers ville være berettiget til løn fra arbejdsgiveren. Dette gælder uanset, hvilken del af orloven der er tale om, fx graviditetsorlov, udskudt orlov eller aftalt orlov. Hvis konflikten optrappes med lockout, erstattes den supplerende konfliktunderstøttelse med Danske Fysioterapeuters lånemodel.

I de første 4 uger af dine 8 ugers orlov før fødslen betaler Danske Fysioterapeuter fuld konfliktunderstøttelse til dig svarende til tilnærmelsesvis sædvanlig løn i tilfælde af strejke. Ved optrapning med lockout omfattes alle af Danske Fysioterapeuters lånemodel.

Hvis din orlov slutter under konflikten

Hvis din orlov slutter under konflikten, har du pligt til at vende tilbage til arbejdspladsen og du bliver dermed omfattet af konflikten. Du vil så i lighed med andre modtage konfliktunderstøttelse.

Efter konflikten slutter

Er du stadig på barselsorlov, når konflikten slutter, har du igen ret til løn fra din arbejdsgiver, og du får udbetalt sædvanlig løn for den resterende del af barselsorloven. Det forudsætter dog, at du fortsat er i den lønnede del af barselsorloven.

Vi anbefaler, at du oplyser til dit løn- og personalekontor på din arbejdsplads, at du får/har fået konfliktunderstøttelse under din orlov, så der ikke opstår misforståelser om din lønudbetaling.

Den periode, hvor din arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under barsel, forlænges ikke med den tid, som konflikten har varet. Det gør en eventuel dagpengeret fra kommunen heller ikke.

Du har ret til at fortsætte med en bibeskæftigelse, som du havde allerede før konflikten. Du må ikke arbejde mere, end du gjorde før konflikten, og bibeskæftigelsen må ikke forhindre dig i at deltage i nødberedskabet. Du skal være opmærksom på, om bibeskæftigelsen ligger inden for det konfliktramte område

Se også afsnittet Blokade.

En blokade er et kollektivt kampskridt (ligesom strejke), som en organisation kan varsle og iværksætte, hvis det ikke er muligt ved forhandling at nå til enighed om en overenskomst.

En blokade går ud på, at medlemmer af en organisation ikke søger eller lader sig ansætte i en af de ledige stillinger, der er varslet blokade for. På den måde kan organisationen sikre, at en konfliktramt arbejdsgiver ikke kan rekruttere nyt personale.

Se desuden under afsnittet Nyt job.

Funktionærboliger skal ikke fraflyttes under en konflikt.

Under konflikten opfordrer vi dig til at være aktiv og til at sprede budskabet om, hvad vi strejker for. 

I Danske Fysioterapeuter er planlægningen og gennemførelsen af selve konflikten koordineret i tæt samarbejde med de lokale tillidsrepræsentanter.

Eventuelle aktiviteter under konflikten vil blive planlagt og gennemført i samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne og regionsbestyrelserne.

Vi opfordrer dig til at holde dig orienteret om demonstrationer, solidariske og faglige aktiviteter her på hjemmesiden og via kontakt med din tillidsrepræsentant, din regionsformand mv. 

"Den danske model" er en betegnelse for, hvordan spillereglerne på det danske arbejdsmarked er. De centrale elementer er forhandlede aftaler, der bliver indgået mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.

Læs mere om den danske model

Konflikten hindrer ikke, at du kan få udstedt efterlønsbevis eller overgå til efterløn. Dog skal du have opfyldt indkomst- eller beskæftigelseskravet inden konflikten starter. Det skyldes, at dit ansættelsesforhold er suspenderet under konflikten og du derfor ikke optjener arbejdstimer. Så længe konflikten løber, optjener du heller ikke arbejdstimer til den høje efterløn eller skattefri præmie. Hvis du arbejder som en del af nødberedskabet, tæller det dog med som arbejdstimer.

Hvis du allerede er på fleksibel efterløn, kan du have lønarbejde uden begrænsning mod fradrag i efterlønnen. Fradraget foretages som udgangspunkt time for time. Hvis du er omfattet af konflikten foretages fradraget i efterlønnen med et gennemsnit af dine arbejdstimer i de sidste 4 uger eller den seneste måned inden konfliktens start. Dette betyder, at du kan opleve træk i din efterlønsudbetaling selvom du ikke har haft nogle arbejdstimer under selve konflikten.

Vi opfordrer dig til at kontakte din a-kasse inden konfliktens start, hvis du har spørgsmål om efterløn eller hvis du overvejer at gå på efterløn.

Kan jeg deltage på fagkongressen, hvis jeg bliver udtaget til strejke?

Som udgangspunkt er det sådan, at hvis du er udtaget til konflikt og ved konfliktens start er på et efteruddannelseskursus, herunder også fagkongressen, skal du i princippet afslutte kurset ved konfliktens start.

Danske Fysioterapeuter har dog intet at indvende imod, at du fortsætter kurset efter nærmere aftale med din tillidsrepræsentant og din arbejdsgiver. Men det kræver en klar aftale med din arbejdsgiver. Det betyder så, at du først deltager i konflikten, når kurset er afsluttet, eller at du ikke deltager i konflikten i de enkeltstående dage, hvor kurset varer. Det samme gælder kurser, der er planlagt til afholdelse efter konfliktens start.

Hvis der er konflikt under fagkongressen, vil vi foreslå, at du kontakter din tillidsrepræsentant, så der kan komme en aftale med jeres leder, om du kan deltage i fagkongressen.

Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, så skal du selv lave aftalen med din leder.

Hvis det så viser sig, at der opstår problemer med det, og hvis din leder ikke vil imødekomme dit ønske, kan du kontakte os konflikt@fysio.dk.

Om du kan afholde ferie afhænger af, om ferien er planlagt til start før eller efter konfliktstart.

 • Feriesstart inden konfliktstart*:

  Planlagt ferie:
   Hvis du har planlagt at holde ferie med start senest samtidig med konfliktstart, kan du afholde ferien som planlagt, uanset konflikten. Du får udbetalt sædvanlig løn fra din arbejdsgiver under ferien. Skal du holde ferie med feriedagpenge fra din A-kasse, kan du også gøre dette. Kontakt din A-kasse, hvis du vil vide mere.

  Ikke-planlagt ferie: Ikke planlagt ferie kan ikke afholdes under konflikten.

 • Feriestart efter konfliktstart*:

  Planlagt ferie: 
  Hvis du har planlagt ferie, som starter efter konflikten er startet, er din ferie suspenderet og du kan ikke holde den som planlagt. Det gælder uanset om ferien tidligere er planlagt og aftalt med din arbejdsgiver. Det samme gælder planlagt afspadsering i forbindelse med planlagt ferie, hvis det er planlagt til afvikling efter konflikten er startet. Hvis du står i en særlig situation omkring din ferie, kan du kontakte Danske Fysioterapeuter. 
  Se i øvrigt afsnittet Afspadsering.

  Ikke-planlagt ferie: Ikke planlagt ferie kan ikke afholdes under konflikten.

  *Vær opmærksom på, at der er forskel på tidspunkterne for konfliktbegyndelse og feriebegyndelse. Konflikten begynder fra døgnets begyndelse (kl. 00:00). Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Afholdelse af ferie efter konflikten

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår den ferie, der lå under konflikten, skal afvikles. Du kan også vælge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at afholde hele ferien på et senere tidspunkt.

Har du fået suspenderet din ferie som følge af konflikten, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvornår du så kan holde ferie. Du kan evt. aftale med din arbejdsgiver, at din hovedferie lægges uden for ferieperioden (1. maj til 30. september)

Hvis du på grund af konflikten ikke kan nå at afholde hovedferie og/eller restferie inden udgangen af april måned, har du mulighed for at få udbetalt resterende feriepenge ved afslutningen af ferieåret, eller lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til afholdelse i næste ferieår.

Hvis Forligsinstitutionen udsætter konflikten

Hvis forligsmanden udsætter konflikten, kan du påbegynde ferie i den periode, hvor konflikten er udsat.

Optjening af ferie

Du optjener ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse under en konflikt. Du har derimod ret til ferie uden løn. 

Du får udbetalt feriegodtgørelse af arbejdet i nødberedskabet.

Feriefridage/6. ferieuge

Kan du ikke afvikle feriefridagstimer inden udgangen af ferieåret på grund af konflikten, kan du enten indgå aftale med din arbejdsgiver om at overføre dem til næste ferieår eller få dem udbetalt.

Ikke-strejkeramte og ferie

Er din arbejdsplads ikke udtaget til konflikt, bliver din ret til at holde ferie ikke påvirket. Du kan derfor holde ferie efter de almindelige regler i ferieaftalen.

Hvis du er ansat i et fleks-/skånejob, vil du være omfattet af konflikten på lige fod med dine kollegaer. Når du indgår i beredskabet, skal der tages hensyn til baggrunden for dit fleks-/skånejob.

Se afsnittet Barselsorlov.

Du kan ikke melde dig ind i Danske Fysioterapeuter som ordinært medlem fra det øjeblik en konflikt er varslet. Hvis du studerer til fysioterapeut, kan du dog stadig melde dig ind.

Herudover kan der være særlige situationer, fx fysioterapeuter, der kommer hjem fra arbejde i udlandet. Kontakt os, hvis du står i en særlig situation.

For at være berettiget til konfliktunderstøttelse skal du være medlem af Danske Fysioterapeuter.

En konflikt kan medføre et øget antal opgaver i de områder, der ikke er omfattet af konflikten, ligesom den kan medføre et øget antal hospitalsindlæggelser fra kommuner, der er ramt af konflikten. Medarbejdere, der ikke er ansat i konfliktramte områder, er forpligtet til at udføre deres arbejde på vanlig vis, dog skal man være opmærksom på ikke at udføre konfliktramt arbejde.

Se også afsnittet Ikke-strejkeramte og afsnittet Praktiserende fysioterapeuter.

Konflikten omfatter kun medlemmer, der er udtaget til konflikt af de organisationer, der deltager i konflikten.

Medlemmer, der ikke er omfattet af konfliktvarslet, og grupper, der, efter aftale, er undtaget fra konflikten, skal forholde sig neutrale. De må med andre ord ikke påtage sig andet og mere arbejde, end hvad de sædvanligt har beskæftiget sig med, ligesom de skal opretholde sædvanligt arbejdstempo.

Disse grupper kan også afholde planlagt ferie, og en arbejdsgiver kan ikke med henvisning til den igangværende konflikt inddrage ferie. Det gælder både for overenskomstansatte og tjenestemænd.

Hvis der opstår en katastrofesituation (fx en større ulykke) skal alle strejkende umiddelbart genoptage arbejdet. Alle bliver i arbejde, indtil katastrofesituationen er afblæst. Herefter genoptages strejken. Det er ledelsen der afgør, hvornår der er tale om en katastrofesituation.

Ifølge Danske Fysioterapeuters love og vedtægter § 10 gælder det: ” I tilfælde af konflikt kan hovedbestyrelsen beslutte at opkræve et ekstraordinært konfliktkontingent.”

Når en konflikt er afsluttet, vil der således oftest blive tale om at alle ansatte medlemmer i en periode skal betale et ekstraordinært konfliktkontingent, sådan at strejkemidlerne kan blive genopfyldt og rustet til en anden gang.

Arbejdstagerorganisationernes konfliktret er ikke reguleret ved lov, men er en fundamental ret, som er en del af den danske model. En konflikt afholdes i overensstemmelse med den gældende hovedaftale inden for arbejdsgiverområdet.

Se hovedaftalerne her:

Hovedaftale på det kommunale område (pdf)

Hovedaftale på det regionale område (pdf)

Hovedaftale på det statslige område (pdf)

Se afsnittet Økonomisk dækning til de konfliktramte.

Et medlem, der er konstitueret i en højere stilling, er ikke omfattet af konflikten, hvis den stilling, som pågældende er konstitueret i, ikke ville være omfattet af konflikten ved ordinær besættelse, uanset at pågældendes basisstilling måtte være omfattet af konflikten.

Modsat gælder for et medlem, som er konstitueret i en højere stilling, hvor denne stilling er omfattet af konflikten, mens basisstillingen ikke er omfattet af konflikten, at medlemmet er omfattet af konflikten.

Hvis du ved konfliktens start er på et efteruddannelseskursus, skal du i princippet afslutte kurset ved konfliktens start.

Danske Fysioterapeuter har dog intet at indvende imod, at du fortsætter kurset efter nærmere aftale med din tillidsrepræsentant og din arbejdsgiver. Men det kræver en klar aftale med din arbejdsgiver. Det betyder så, at du først deltager i konflikten, når kurset er afsluttet, eller at du ikke deltager i konflikten i de enkeltstående dage, hvor kurset varer. Det samme gælder kurser, der er planlagt til afholdelse efter konfliktens start.

Lockout modsvarer strejken og betyder, at arbejdsgiveren sender de ansatte hjem på en, flere, eller alle arbejdspladser inden for overenskomstområdet.

En lockout vil omfatte medlemmer af Danske Fysioterapeuter, og herunder evt. også ledende fysioterapeuter, afhængigt af, hvad arbejdsgiverne varsler.

Man får ikke løn fra sin arbejdsgiver, hvis man er lockoutet. Danske Fysioterapeuter yder i stedet konfliktlån.

I forbindelse med lockout skal der evt. forhandles nødberedskab – se afsnittet om Nødberedskab. Initiativet til forhandlingen påhviler arbejdsgiveren. 

Er du ansat på en lockoutramt arbejdsplads, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant skal du kontakte Danske Fysioterapeuter for yderligere information.

Du er berettiget til løn indtil konfliktens start. Udbetaling af løn, der er optjent før konflikten, skal ske på den normale lønningsdag, også selv om den falder i konfliktperioden.

Se også afsnittet Økonomisk dækning til de konfliktramte.

Afdelingerne på de konfliktramte sygehuse/kommuner vil under konflikten samtidig være omfattet af en blokade. Det betyder, at strejkeramte og ubesatte stillinger på disse afdelinger ikke kan besættes. Du kan godt søge ubesatte stillinger, men ikke tiltræde dem, før konflikten er slut. Kontakt Danske Fysioterapeuter, hvis du under konflikten skal starte i eller får nyt job på et af de arbejdssteder, der er ramt af konflikt.

Ved en eventuel strejke eller lockout skal parterne i fællesskab blive enige om et nødvendigt beredskab på de konfliktramte arbejdspladser. Nødberedskabsaftalerne skal sikre at arbejde, som er ”livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger” fortsat udføres, selvom der er konflikt.

I praksis laves der en overordnet rammeaftale om nødberedskab, der fastlægger de overordnede principper, og herefter laves der en lokal aftale for hver konfliktramt arbejdsplads, hvor bl.a. det antal medarbejdere, der skal sikre udførelsen af de livsvigtige funktioner, fastlægges. Det er Danske Fysioterapeuter, der sammen med din tillidsrepræsentant forhandler disse aftaler.

Se vejledning om nødberedskab

Du kan ikke opsige din stilling, mens konflikten løber. Hvis du har opsagt din stilling, før konfliktens start, får opsigelsen virkning efter sin ordlyd. Hvis du ønsker at opsige din stilling, skal du henvende dig til Danske Fysioterapeuter og få vejledning. 

Det samme gælder, hvis du ønsker at opsige din stilling for at gå på pension.

Du kan ikke afholde omsorgsfravær, efter konflikten er begyndt.

Hvis du er begyndt omsorgsfravær, inden konflikten starter, beslutter Danske Fysioterapeuter konkret, hvordan du bliver kompenseret herfor, herunder om du modtager konfliktunderstøttelse.

Du har både ret og pligt til at genindtræde i din stilling, når konflikten er slut. Du skal derfor straks (uden ugrundet ophold) genoptage arbejdet. Mens konflikten løber, skal der derfor i princippet udarbejdes to vagtplaner. En der gælder for nødberedskabet og en ”normal” vagtplan.

Du er forpligtet til at holde dig løbende orienteret om begge planer samt om, hvornår konflikten ophører, så du overholder din vagtplan. Du skal også genoptage arbejdet, hvis en arbejdsplads lokalt undtages fra konflikten undervejs – fx fordi der ikke kan stilles et tilstrækkeligt nødberedskab.

Generelt

Orlov starter den første dag ved arbejdstids begyndelse. Du kan ikke bevilges og påbegynde orlov, mens konflikten løber. Hvis du er påbegyndt orlov før eller senest samtidig med, at konflikten begynder, kan du fortsætte orloven.

Orlov med og uden løn fra arbejdsgiver

Hvis du er på orlov med løn, f.eks. for at videreuddanne dig, skal du kontakte din organisation. Hvis du er på orlov uden løn, fortsætter du med orloven, mens konflikten løber.

Ophør af orlov

Hvis orloven slutter under konflikten, skal du vende tilbage til arbejdspladsen og bliver dermed omfattet af konflikten.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Du kan ikke få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du er i konflikt. Det kan din arbejdsgiver heller ikke. Hvis du er startet på uddannelse med SVU, inden konflikten er startet, opretholdes retten til SVU dog.

Danske Fysioterapeuter indbetaler pension af konfliktunderstøttelse til din pensionskasse under den varslede strejke frem til det tidspunkt, hvor lockout i kommuner, region og staten måtte træde i kraft. Fra det tidspunkt vil de strejkende som de lockoutede kunne optage konfliktlån.

PKA har overfor Danske Fysioterapeuter tilkendegivet:

"Medlemmerne er forsat dækket. Forsikringsdækningerne vil blive fastholdt på samme niveau som før konflikten. Når indbetalingen til pensionsordningen igen normaliseres efter konflikten, vil den eksisterende opsparing kompensere for den manglende indbetaling. Det betyder at den livsvarige pension vil blive en anelse mindre, end hvis der havde været normal indbetaling. Er der tale om en kortere konfliktperiode, vil det ikke have indflydelse på det generelle niveau for den livsvarige pension.

I enkeltsager, hvor der skal udbetaling til medlemmer som følge af sygdom eller dødsfald, vil pensionen blive manuelt reguleret ud fra den konkrete situation."

Som ph.d. studerende er du omfattet af strejke- og lockoutvarsel på linje med, hvad der gælder for andre fysioterapeuter på den konkrete afdeling.

Danske Fysioterapeuter skriver til de praktiserende fysioterapeuter og orienterer dem om konfliktsituationen og opfordrer dem til ikke at udføre arbejde på konfliktramte områder.
Du kan ikke afholde seniordage, efter konflikten er begyndt.

Hvis du er begyndt afholdelse af seniordage, inden konflikten starter, beslutter Danske Fysioterapeuter konkret, hvordan du bliver kompenseret herfor, herunder om du modtager konfliktunderstøttelse.

Se afsnittet Fleks-/skånejob

Hvis du er fysioterapeutstuderende, er du ikke omfattet af konflikten, hverken på en arbejdsplads eller på uddannelsesstedet.

Hvis du er på en arbejdsplads, hvor den kliniske underviser er udtaget til konflikt, skal du tilbage på uddannelsesstedet. Det vil så være uddannelsesstedet, der skal tage ansvar for dig og din uddannelse.

Et praktiksted der ikke er i konflikt må ikke tage flere eller andre studerende i praktik (fx fra praktiksteder i konflikt) end under sædvanlige forhold.

Hvis underviserne på uddannelsesstedet er udtaget til konflikt, vil det på samme måde være uddannelsesstedet, der skal tage ansvar for dig og din uddannelse.

Når en evt. konflikt er slut, skal der tages stilling til, hvordan uddannelsesforløbet skal planlægges for den enkelte studerende.

Se også afsnit om Ph.d. studerende

Er du syg ved konfliktens begyndelse, skal du hurtigst muligt henvende dig til din arbejdsgiver, som indberetter sygdom til kommunen. Du vil herefter modtage sygedagpenge via Udbetaling Danmark i hele sygeperioden under hele konflikten.

Bliver du syg efter konfliktens start, vil du ikke kunne modtage dagpenge fra din bopælskommune, og din arbejdsgiver har ikke pligt til at udbetale løn. I dette tilfælde vil du modtage konfliktunderstøttelse fra Danske Fysioterapeuter. Ved strejke er det tilnærmelsesvis sædvanlig løn. Hvis konflikten optrappes med lockout, vil du være omfattet af Danske Fysioterapeuters lånemodel. Læs mere i afsnittet "Økonomisk dækning til de konfliktramte".

Sygdom opstået under konflikten skal omgående meddeles til din tillidsrepræsentant, af hensyn til afviklingen af eventuelt nødberedskabsarbejde. Sygefravær, som du har, mens konflikten løber, medregnes ikke i optællingen af sygedage på din arbejdsplads.

Hvis du er sygemeldt, når konflikten slutter, skal du omgående meddele det til din arbejdsgiver. Du er herefter berettiget til normal løn under sygdom.

Når der er iværksat en hovedkonflikt mellem en organisation og en arbejdsgiver, kan andre relevante parter iværksætte en eller flere sympatikonflikter til støtte for en af parterne i hovedkonflikten. En sympatikonflikt vil kunne iværksættes over for en anden arbejdsgiver/arbejdsplads end den, som er omfattet af hovedkonflikten, hvis en række krav er opfyldt - bl.a. skal sympatikonflikten være egnet til at kunne påvirke hovedkonflikten, og den skal varsles.

Hvilke konsekvenser en eventuel sympatikonflikt vil få for dig, kan du få oplyst af din tillidsrepræsentant eller din organisation.

Tillidsrepræsentanten er en meget central person under konflikten. Tillidsrepræsentanten vil sædvanligvis ikke indgå i nødberedskabet, da hun/han skal stå til rådighed for såvel medlemmer som ledelse ved tilrettelæggelse af nødberedskabet samt ved løsningen af de problemer, der evt. måtte opstå under konflikten.
Det er et hårdt pres at skulle styre et nødberedskab, strejkeaktiviteter og være kontaktled til både organisationer og til den øverste ledelse. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at vise forståelse over for det arbejdspres, bakke den lokale tillidsrepræsentant op og hjælpe ham/hende, hvor man kan.
Er der ikke en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, varetager Danske Fysioterapeuter tillidsrepræsentantfunktionen.

Du kan ikke melde dig ud af Danske Fysioterapeuter fra det øjeblik en konflikt er varslet - og heller ikke, mens konflikten er i gang.

Hvis du står i en særlig situation, kan du kontakte Danske Fysioterapeuter.

Organisationerne har pligt til at underrette forligsmanden, når der er afsendt konfliktvarsel. Forligsmanden har mulighed for at udsætte en konflikt på livsvigtige områder i op til 2 x 2 uger, hvis han/hun skønner, at der er mulighed for at forlige parterne.

En konflikt kan tidligst træde i kraft på 5. dagen efter udsættelsen eller efter at forligsforhandlingerne er afsluttet.

Forligsmanden har mulighed for at fremsætte et mæglingsforslag, som så sendes til urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer. Hvis mæglingsforslaget stemmes ned kan en konflikt tidligst begynde på 5. dagen efter, at svaret på mæglingsforslaget er givet til forligsmanden.

Se afsnittet Ikke-medlemmer.

Vikarer er omfattet af strejke og lockout på samme måde og efter samme regler som de fastansatte, så længe vikariatet varer.

Det betyder, at du som vikar deltager som øvrige kollegaer i konfliktaktiviteterne og i nødberedskabet svarende til din ansættelsesnorm.

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har besluttet, at der vil blive udbetalt konfliktunderstøttelse under strejke, som er varslet af Danske Fysioterapeuter, og at der ydes konfliktlån under lockout af større omfang, som varslet af arbejdsgiverne.

Derfor gælder følgende:

 • Under strejke: Hvis du er udtaget til strejke af Danske Fysioterapeuter, kan du få konfliktunderstøttelse fra den dag, strejken starter, og indtil lockouten træder i kraft. Konfliktunderstøttelsen svarer til tilnærmelsesvist sædvanlig løn, herunder almindelig pensionsindbetaling.
 • Under lockout: Når lockouten træder i kraft, kan alle medlemmer få konfliktlån - både de der er udtaget til strejke af Danske Fysioterapeuter, og de der er udtaget til lockout af arbejdsgiverne. Det vil sige, at medlemmer, som i forvejen har været omfattet af strejke, vil overgå fra konfliktunderstøttelse til konfliktlån.

Læs mere om konfliktlån

Målet er, at alle medlemmer skal stilles økonomisk lige under konflikten, uanset om man er udtaget til strejke, lockout eller ingen af delene.

Medlemmer, der omfattes af konflikten dvs. både evt. strejke og evt. lockout, får direkte og særlig information om økonomisk dækning i konfliktperioden og den praktiske håndtering i den forbindelse.

For de medlemmer, der under konflikten deltager i nødberedskabet, vil den optjente beredskabsløn blive modregnet i konfliktunderstøttelsen.

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Har du spørgsmål til OK18?
3341 4620