Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Danske Fysioterapeuters fondsmidler til forskning og uddannelse er samlet i denne ene fond. Fondens midler uddeles to gange om året.

Fondens midler uddeles to gange om året, 1. april og 1. oktober. 

Fondens midler bliver brugt på hovedområderne forskning, uddannelse og praksisudvikling, og Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse udpeger hvert tredje år specifikke temaer, som særligt skal tilgodeses ved uddelingerne.

For perioden 2017- 2020 har hovedbestyrelsen udpeget følgende temaer for de tre hovedområder.Hovedområdet forskning

50 % af de til området allokerede midler skal prioriteres til følgende temaer:

 • Geriatrisk og gerontologisk fysioterapi
 • Psykiatrisk fysioterapi, herunder mental sundhed
 • Onkologisk fysioterapi

Hovedområdet uddannelse

100 % af de til området allokerede midler skal prioriteres til følgende tema:

 • Ph.d.-uddannelse i form af stipendiater af 400.000 kr.

(Legaterne uddeles ved efterårsuddelingen 1. oktober)

Hovedområdet praksisudvikling

50 % af de til området allokerede midler skal prioriteres til følgende temaer:

 • Nye arbejdsområder for fysioterapeuter
 • Kvalitetsudvikling med teknologi og fysioterapi som omdrejningspunkt
 • Implementering af forskning og evidensbaseret praksis

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober.

Projektbeskrivelse skal vedlægges som bilag. Se krav til indhold af projektbeskrivelse og formkrav til projektbeskrivelse under hovedområderne.

Ansøgningsskema og tilhørende bilag sendes i én samlet PDF til dkfysfond@fysio.dk

Nærmere information kan fås ved henvendelse til faglig konsulent Maja Bohlbro Stærkind på tlf. 30734755 eller mbs@fysio.dk.

Ansøgningskema til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

HUSK at kontakte os, hvis du ikke har modtaget en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Kvalitetsvurdering af ansøgningerne

Alle ansøgninger vurderes med hensyn til metodemæssig kvalitet og relevans.

Vurderingen foretages ved hvert fondsbestyrelsesmøde, hvor alle ansøgninger vurderes på en skala fra 0-6 ud fra, om forskellige kriterier er opfyldt. 

På baggrund af fondsbestyrelsens vurdering uddeles de til rådighed værende midler. Højest vurderende ansøgninger får de højeste beløb. Fondsbestyrelsens forslag til uddeling skal endeligt godkendes af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. 

Download skema til kvalitetsvurdering

Fundats for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

§ 1

Fonden er stiftet af Danske Fysioterapeuter i november 2010.

Fondens navn er Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Fonden har som formål at yde støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan bidrage til fagets videnskabelige grundlag og udvikling, dokumentere effekt af fysioterapi samt udvikle fysioterapipraksis. Fonden yder støtte i forhold til de tre hovedområder forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Hovedbestyrelsen udpeger for perioder af tre år 1-2 specifikke temaer indenfor hvert af de tre hovedområder, som vurderes af særlig strategisk interesse for professionens udvikling. Specifikke strategiske temaer tilgodeses med 50 % af de til hovedområdet hørende fondsmidler.

I forhold til hovedområdet forskning ydes støtte til forskningsprojekter, som af fondsbestyrelsen vurderes relevante for fysioterapifagets og professionens udfordringer og udvikling. Der ydes støtte til forskningsprojekter, hvor alene fysioterapi indgår, eller hvor fysioterapi indgår som en selvstændig del af et tværfagligt projekt. Der ydes støtte til igangsættelse, gennemførelse og formidling af forskningsprojekter. Den økonomiske bistand kan anvendes til dækning af udgifter til egen eller medarbejderes løn, materialer og formidling.

Fonden uddeler endvidere som en del hovedområdet forskning Forskningsfondens Særlige Pris til en fysioterapeut/en gruppe af fysioterapeuter, som har udmærket sig særligt forskningsmæssigt, udannelsesmæssigt eller på anden vis ydet en særlig indsats indenfor det fysioterapeutiske felt.

Fonden finansierer endvidere Bachelorprisen som en del af hovedområdet forskning.

I forhold til hovedområdet uddannelse ydes støtte til fysioterapeuters deltagelse i formelle og forskningskvalificerende uddannelsesforløb, hvis indhold fondsbestyrelsen vurderes bidrager relevant til fysioterapifagets og professionens udfordringer.

I forhold til hovedområdet praksisudvikling ydes støtte kvalitets- og udviklingsprojekter, som har til formål at sikre målrettet anvendelse af forskning i praksis.

§ 2

Der ydes økonomisk støtte til ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

§ 3

Fondens egenkapital er ved oprettelsen 1.4 mio.kr.

Fonden tilføres årligt midler via et tillæg til Danske Fysioterapeuters medlemskontingent. Tillæggets størrelse fastsættes af repræsentantskabet.
Herudover kan midler tilføres fonden f.eks. ved gaver eller testamentariske bidrag.
Der uddeles årligt et beløb svarende til indkomne kontingentindtægter, afkast og renteindtægter. Derudover disponerer hovedbestyrelsen over fondens egenkapital.

§ 4

Fondsbestyrelsen består af 4 medlemmer. Et hovedbestyrelsesmedlem, der er formand for fondsbestyrelsen og 3 medlemmer. Udpegningsperioden er 4 år. Udpegning sker forskudt således, at der udpeges 2 personer hvert 2. år i april. Genudpegning kan ske én gang. Udpegningen foretages af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse blandt kvalificerede ansøgere efter opslag i fagbladet.

Fondsbestyrelsen:

 • Indstiller støtteegnede ansøgninger/projekter til endelig godkendelse i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.
 • Udarbejder administrativ vejledning for tildeling af støtte, som godkendes af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

§ 5

Fondens regnskab føres af Danske Fysioterapeuter og forelægges til godkendelse af foreningens hovedbestyrelse. Fondens regnskab er underkastet revision af Danske Fysioterapeuters statsautoriserede revisor. Regnskabsåret er kalenderåret.

Udgifter til administration tages af fondens midler.

Midler, der i et år ikke er udbetalt, kan efter fondsbestyrelsens beslutning overføres til det efterfølgende år.

Godkendt af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab november 2010.

2017

2.uddeling 2017:

Merete Nørgaard Madsen
Fysioterapeuter i diagnostisk funktion – en kvalitetsundersøgelse af opgavedeling mellem ortopædkirurger og fysioterapeuter, der varetager forundersøgelse af skulderpatienter i hospitalsregi.
Tildelt 83.640 kr.

Henriette Bahrt
The effect of early specific pelvic floor rehabilitation in patients receiving temporary diverting stoma after rectal cancer surgery on minimizing late term effects: A Randomized Controlled Trial
Tildelt 200.000 kr.

Brian Clausen
EDFI-Kohorten: Et kohortestudie om udviklingen af afføringsinkontinens og ende-tarmens lukkemuskelsfunktion, hos personer opereret for endetarmskræft.
Tildelt 82.000 kr.

Jane Andreasen
Forebyggelse af funktionsevnetab og genindlæggelser hos skrøbelige ældre medi-cinske patienter – udvikling og evaluering af en kompleks intervention.
Tildelt 117.864 kr.

Karen Hjerrild Andreasson
BEAT DB-study; Breathing Exercises in Asthma Targeting Dysfunctional Breathing – a randomized controlled trial with a nested qualitative study.
Tildelt 50.000 kr.

Michael Skovdal Rathleff
Understanding and preventing musculoskeletal pain in youth – a prospective cohort study among 630 children between 9 and 11 years of age.
Tildelt 37.500 kr.

Merete Nørgaard Madsen
Hjemmetræning efter total hoftealloplastik: udfører patienterne den anbefalede træning og forbedrer træningen patienternes funktionsevne?
Tildelt 37.500 kr.

Christian Gunge Riberholt
Early rehabilitation of patients with severe acquired brain injury – A randomised clinical feasibility study.
Tildelt 37.500 kr.

Helle Gerbild
Håndtering af urininkontinens hos kvinder - lægers og fysioterapeuters implementering af ny National Klinisk Retningslinje.
Tildelt 37.500 kr.

Trine Muckert
The use of physiotherapy interventions after surgery for breast cancer and the effect of a specialized therapeutic rehabilitation program in patients with late terms effects after treatment for breast cancer.
Tildelt 400.000 kr.

Christian Lund Straszek
Low back pain during adolescence: highly prevalent, but understudied.
Tildelt 400.000 kr.

1. uddeling 2017:

Thomas Frydendal: Effect of surgical and non-surgical treatment in patients with hip osteoarthritis eligible for total hip arthroplasty: A cohort study and randomized controlled trial.
Tildelt 50.000 kr.

Helle Gerbild: Håndtering af kvinder med urininkontinens, lægers og fysioterapeuters implementering af national klinisk retningslinje
Tildelt 50.000 kr.

Heidi Tegner: The effect of an early intervention of neurophysiologic pain-education and graded exposure therapy targeting motor function, cognition and behavior after lumbar spinal fusion
Tildelt 50.000 kr.

Morten Tange Kristensen: Effekt af fysioterapi med styrketræning og proteintilskud kombineret med anabolske steroider i genoptræningen af patienter med hoftefraktur
Tildelt 50.000 kr.

Merete Nørgaard Madsen: Fysioterapeuter i diagnostisk funktion – en kvalitetsundersøgelse af opgavedeling mellem ortopædkirurger og fysioterapeuter, der varetager forundersøgelse af skulderpatienter i hospitalsregi
Tildelt 112.184 kr.

Christian Have Dall: Kan brug af ny teknologi reducere inaktiviteten hos ældre lungepatienter under hospitalsindlæggelse – et kvalitetsudviklingsprojekt
Tildelt 141.000 kr.

Camilla Biering Lundquist: Fysioterapeutisk udredning og behandling af inkontinens hos patienter med erhvervet hjerneskade
Tildelt 91.250 kr.

2016

Helle Kvistgaard Østergaard: Prognostiske faktorer for fysisk funktion og helbredsrelateret livskvalitet efter pådragelse af proksimal humerusfraktur
Tildelt 400.000 kr.

Marianne Christensen: Early progressive exercise to improve outcome in patients with achilles tendon rupture
Tildelt 400.000 kr.

Bente Holm Andersen: Screening af præmature børns fin- og grov motoriske udvikling mhp. opsporing og forebyggelse af senkomplikationer
Tildelt 40.000 kr.

Katrine Lyders Johansen: Reliabiliteten af modificeret ’Functional Reach’-test til hospitalsindlagte patienter med apopleksi
Tildelt 40.000 kr.

Rikke Steen Krawcyk: Betydningen af tidlig iværksat træning til patienter med lakunært infarkt
Tildelt 40.000 kr.

Michelle Stahlhut: Health-enhancing participation in a rare disorder – a balancing act. Focusing on the physical activity continuum and everyday participation in girls and women with Rett syndrome in Denmark
Tildelt 40.000 kr.

Bodil Wiberg Larsson: Udvikling af måleredskab til vurdering af kroniske apopleksipatienters engagement i rehabilitering
Tildelt 40.000 kr.

Anja Ussing: Kan man ”knibe” sig tæt? – En undersøgelse der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens
Tildelt 50.000 kr.

Helle Gerbild: Håndtering af urininkontinens hos kvinder – lægers og fysioterapeuters implementering af ny National Klinisk Retningslinje
Tildelt 50.000 kr.

Inge Hansen Bruun: Effekten af en funktionsvurdering af akut indlagte ældre medicinske patienters fysiske funktionsniveau – fra indlæggelse til opfølgning i kommunalt regi, og et randomiseret klinisk forsøg
Tildelt 25.000 kr.

Katrine Astrup Sørensen: Undersøgelse af inter-testerreliabilitet samt responsiveness af måleredskabet ”Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool” til vurdering af funktionsevne blandt kritisk syge patienter på intensivt afsnit
Tildelt 25.000 kr.

Signe Kierkegaard: HIPARTI-studiet: kikkertoperation af hoften vs. placebo kirurgi for patienter med indeklemning i hoften – Et internationalt, dobbeltblindet, randomiseret studie
Tildelt 25.000 kr.

Michelle Stahlhut: Parents’ and care providers’ experiences of participation in physical and everyday activities for girls and women with Rett syndrome
Tildelt 22.000 kr.

Rikke Steen Krawcyk: Effekt af høj-intensiv træning til patienter med lakunært stroke – et RCT studie
Tildelt 50.000 kr.

Christian Gunge Riberholt: Early rehabilitation of patients with severe acquired brain injury
Tildelt 128.000 kr.

Cecilie Rødgaard Bartholdy: Is physical activity affected by current treatments of osteoarthritis?
Tildelt 40.000 kr.

Helle Gerbild: Behandling af urininkontinens hos kvinder – lægers og fysioterapeuters implementering af ny national klinisk retningslinje
Tildelt 40.000 kr.

Søren Thorgaard Schou: A randomized controlled trial of meniscal tears in young adults
Tildelt 40.000 kr.

Karen Hjerrild Andreasson: Breathing exercises in asthma and dysfunctional breathing – a randomised controlled trial
TIldelt 40.000 kr.

Claus Riber Petersen: En mere tryg og tilfredsstillende hverdag med KOL – Personlig støtte via telerehabilitering
Tildelt 225.000 kr.

Marianne Christensen: Use of exercises in early functional rehabilitation for treatment of achilles tendon rupture. A systematic review and a “state of the art” guideline to functional rehabilitation
Tildelt 69.148 kr.

Inge Ris Hansen: Stay Active: Volitional competencies of low back pain patients in adherence to physical activity facilitators and barriers – Som del af projektet: GLA:D Ryg; en evidensbaseret behandling for rygpatienter
Tildelt 69.440 kr.

Mikas Bjørn Merrild: Følges de kliniske retningslinjer for den fysioterapeutiske behandling af patienter med subacromialt impingement syndrom? En national kortlægning af klinisk praksis
Tildelt 46.292 kr.

Ulla Torp Hansen: Neurorehabiliteringen Skive – en del af Hammel neurocenter
Tildelt 40.120 kr.

Linette Kofod: Respirationsfysioterapi – en regional klinisk retningslinje
Tildelt 143.040 kr.

Lukasz Waniarski: Fysioterapi til hånd-kirurgiske-patienter – et projekt om praksisudvikling af fysioterapi
Tildelt 310.00 kr.

2015

Jeanette Trøstrup: Skulderbelastende arbejde og skulderproblemer 
Cluster-randomiseret afprøvning af SKULDER-CAFÉ med arbejdsmiljøindsats og træning
Tildelt kr. 400.000 

Birgitte Hougs Kjær: Physiotherapy with progressive active exercise training after surgical rotator cuff repair
A randomized controlled trial with 3 and 12 months follow-up.
Tildelt kr. 400.000 

Rikke Steen Krawcyk: Betydningen af tidlig iværksat træning til patienter med lakunært infarkt.
Tildelt kr. 50.000 

Michelle Stahlhut: Living an active life with Rett syndrome
Focusing on daily physical activity, sedentary behavior and everyday participation in girls and women with Rett syndrome in Denmark”
Tildelt kr. 46.410 

Katrine Lyders Johansen: Skaber web-baseret træning værdi for patienter med apopleksi?
Et kvalitativt forskningsprojekt
Tildelt kr. 50.000 

Kirsten Nordbye-Nielsen: Superviseret træning af børn med spastisk lammelse
Formål at forbedre fysisk selvstændighed og livskvalitet.
Tildelt kr. 50.000 

Anja Ussing: Kan man ”knibe” sig tæt?
En undersøgelse der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens.
Tildelt kr. 62.000 

Ann Christine Bodilsen: Identifikation af ældre medicinske patienter med risiko for uønskede hændelser efter akut hospitalsindlæggelse
Tildelt kr. 50.000 

Cecilie Rødgaard Barholdy: IS PHYSICAL ACTIVITY AFECTED BY CURRENT TREATMENTS OF OSTEPARTHRITIS?
Tildelt kr. 30.000 

Henrik Eshøj: Effekten af et neuromuskulært træningsprogram til patienter med skulderinstabilitet
Et randomiseret kontrolleret forsøg (the SINEX-study)
Tildelt kr. 30.000 

Katrine Astrup Sørensen: Vurdering af funktionsevne blandt kritisk syge patienter indlagt på intensiv afsnit

Oversættelse og reliabilitet af "Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool"

Tildelt 30.000 kr.

Jan Frandsen & Birgit Linnet Clemmensen: Fysioterapeutisk intervention i en psykiatrisk modtagelse

Tildelt: kr. 60.000 

 

2014

Søren Thorgaard Skou: Knæartrose

Struktureret basisbehandling af knæartrose med eller uden indsættelse af kunstigt knæled. Et randomiseret kontrolleret studie af smerte, funktion og livskvalitet med 12 måneders follow-up.

Tildelt: kr. 16.000

Hanne Pallesen: Apopleksi

Apopleksiforløb i Danmark og Norge – et kvalitativt studie om patientens læring under rehabilitering.

Tildelt: kr. 74.320

Louise Klokker Madsen: Knæartrose

Ph.d. projekt: Udvikling af en funktionstest med integreret smerteevaluering til patienter med knæartose.

Tildelt: kr. 28.500

Camilla Marie Larsen: Skulderlidelser

Skuldersmerter, neuromuskulær funktion, samt evidens af trænings- og forebyggeelsestiltag rettet mod skulderlidelser blandt kørestolsbrugere og -atleter med rygmarvsskade.

Tildelt: kr. 62.840

Lina Holm Ingelsrud: Korsbåndsskade

Improving interpretation of treatment outcome following an anterior cruciate ligament injury of the knee. Defining cut-points for patient-reported outcome scores.

Tildelt: kr. 28.500

Laura Staun Valentiner: Type 2 Diabetes

InterWalk – En træningsapplikation til Smartphone til patienter med Type 2 Diabetes, som går intervalgang i Danske Kommuner.

Tildelt: kr. 28.500

Thomas Linding Jakobsen: Quadriceps

Centralnervesystemets hæmning af quadricepsmusklen efter indsættelse af total knæalloplastik: mekanismer og behandlingsperspektiver.

Tildelt: kr. 28.500

Anja Ussing: Bækkenbundstræning

Kan man ”knibe” sig tæt? – En undersøgelse, der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens.

Tildelt: kr. 28.500

Steffan Wittrup Christensen: Axioscapulære muskler

Nakkesmerters påvirkning af de axioscapulære muskler.

Tildelt: kr. 28.500

Michael Skovdal Rathleff: Patellofemoralt Smertesyndrom

Compliance hos unge patienter med Patellofemoralt Smertesyndrom.

Tildelt: kr. 62.840

2013

Annette Fisker: Psykisk helbred (rygpatienter)

Sammenligning af psykisk helbred hos rygpatienter og dansk baggrundsbefolkning.

Tildelt: kr. 34.000

Birgitte Hede Christensen: Skulder (rotatorcuff ruptur)

Fysioterapeutisk træning til patienter med irreparabel rotatorcuff ruptur.

Tildelt: kr. 25.000

Jan Overgaard: Hofte

Træning af hoftenære frakturer i tværkommunalt regi, et kliniske randomiseret studie.

Tildelt: kr. 25.000

Louise Klokker Madsen: Knæartrose

Ph.d. projekt: Udvikling af en funktionstest med integreret smerteevaluering til patienter med knæartose.

Tildelt: kr. 34.000

Susanne Kirk Baagøe: Hjerneskade

Udvikling af spasticitet, dystoni og kontrakturer hos patienter med traumatisk hjerneskade.

Tildelt: kr. 25.000

Hanne Rasmussen: Nakkesmerter

Teknologiunderstøttet hjemmetræning for pateinter med nakkesmerter og udstråling til arm: et randomiseret kliniske kontrolleret forsøg.

Tildelt: kr. 25.000

Mette Merete Pedersen: Muskelstyrke og funktionsevne hos ældre

Træning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelse.

Tildelt: kr. 50.000

Morten Quist: Lungecancer

Prospective Observational Cohort Study of the Value of the Six Minute Walk Test and Handgrip Strength in Lung Cancer Patients Undergoing Chemotherapy.

Tildelt: kr. 62.860

Søren Skou: Knæartrose

Struktureret basisbehandling af knæartrose med eller uden indsættelse af kunstigt knæled. Et randomiseret kontrolleret studie af smerte, funktion og livskvalitet med 12-måneders follow-up.

Tildelt: kr. 34.000

Lene Lochte: Astma

Cardiorespiratory fitness and associations of low physical activity with childhood asthma – longitudinal clinical and population health studies.

Tildelt: kr. 34.000

Anja Ussing: Bækkenbundstræning

Kan man ”knibe” sig tæt? – En undersøgelse der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens.

Tildelt: kr. 50.000

Helle Mätzke Rasmussen: Cerebral parese hos børn

Individuelt tilrettelagte tværfaglige interventioner til børn med cerebral parese. Betydningen af klinisk ganganalyse på gang og funktionel mobilitet.

Tildelt: kr. 16.000

Marius Henriksen: Knæartrose

Interaktioner mellem træning og smerter ved knæartrose.

Tildelt: kr. 16.000

Elisabeth Bandak: Knæartrose

Muskelinflammation og fysioterapi ved knæartrose.

Tildelt: kr. 40.000

Lotte Nygaard Andersen: Kroniske smerter

Tilbagevenden til arbejde – ”Tilpasset fysisk” og ”Lær at tackle kroniske smerter” i en hverdag med kroniske smerter.

Tildelt: kr. 15.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Effekten af øvelsesterapi på håndfunktion hos patienter med reumatoid artrit i behandling med inflammationsdæmpende lægemiddel.

Tildelt: kr. 16.000

Thomas Linding Jakobsen: Knæalloplastik

Ph.D.: Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik.

Tildelt: kr. 38.750

Mette Merete Pedersen: Muskelstyrke og funktionsevne hos ældre

Træning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelse.

Tildelt: kr. 40.000

Anja Ussing: Bækkenbundstræning

Kan man ”knibe” sig tæt? – En undersøgelse der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens.

Tildelt: kr. 16.000

Lise Kronborg Poulsen: Hoftebrud

Tidlig og intensiv styrketræning på hospital og kommunal genoptræning i Danmark efter operation for akut hoftebrud.

Tildelt: kr. 38.750

Anders Vinther: Apopleksi

Reliabiliteten af ”Timed Up and Go”-test og ”30s rejse sætte sig”-test til patienter med akut apopleksi.

Tildelt: kr. 16.000

Michael Skovdal Rathleff: Knæsmerter

Langtidsprognosen for unge med knæsmerter.

Tildelt: kr. 38.750

Lars Tang: Hjerte

Fysisk træning, fysisk kapacitet og livskvalitet for en heterogen hjertepopulation.

Tildelt: kr. 40.000

René Jørgensen: Kroniske nakkepatienter

Responsiveness af seks kliniske nakketests og to funktionstests for cervikal neuromuskulær kontrol hos kroniske nakkepatienter.

Tildelt: kr. 15.000

Linda Fernandes: Preoperative øvelser til hofte og knæ

Cost-effectiveness of pre-operative exercise in 165 patients undergoing total hip or knee replacement based on a one-year follow-up on a randomized controlled trial performed at Svendborg OUH 2010-2012.

Tildelt: kr. 38.750

Louise Klokker Madsen: Knæartrose

En konceptuel model for en funktionstest til effektmåling af fysioterapeutisk træning ved knæartrose.

Tildelt: kr. 15.000

2012

Lise Kronborg: Hoftebrud

Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning opstartet tidligt efter operation for hoftebrud i Danmark.

Tildelt: kr. 18.000

Anja Ussing: Fækal inkontinens

Effekten af fysioterapi til behandling af fækal inkontinens – et randomiseret, kontrolleret studie.

Tildelt: kr. 18.000

Søren Thorgaard Skou: Knæartrose

Non-operativ basisbehandling af artrose i knæet. Et randomiseret kontrolleret studie af smerte, fysisk funktion og livskvalitet med 12-måneders follow-up.

Tildelt: kr. 18.000

Inge Ris Hansen: Kroniske nakkesmerter

Fysisk træning og kognitiv vejledt aktivering for patienter med kroniske nakkesmerter – et randomiseret kontrolleret studie, med 1 års opfølgning.

Tildelt: kr. 18.000

Kristian Thorborg: Styrketræningsinterventioner

Udvikling af simple og effektive styrketræningsinterventioner til anvendelse i forskning og klinisk praksis.

Tildelt: kr. 50.000

Mette Merete Pedersen: Muskelstyrke og funktionsevne hos ældre

Træning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelse.

Tildelt: kr. 18.000

Camilla Marie Larsen: Skulder (impingement)

Skapula dyskinese og selektiv aktivering af skapula stabiliserende muskulatur hos individer med subacromial impingement syndrom sammenlignet med en rask kontrol gruppe.

Tildelt: kr. 18.000

Hanne Pallesen: Genvinding af armfunktion

Virtual reality træning – en motiverende og effektiv måde at genvinde armfunktion? Et randomiseret kontrolleret multicenter-studie.

Tildelt: kr. 18.000

Hanne Pallesen: Kondition og udholdenhed

Konditionstræning, udholdenhed i hverdagen og mentale processer.

Tildelt: kr. 50.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Effekten af øvelsesterapi på håndfunktion hos patienter med reumatoid artrit, som starter behandling med et biologisk lægemiddel. Et 3-måneders randomiseret, studie med blindet observatør.

Tildelt: kr. 50.000

Thomas Linding Jakobsen: Knæalloplastik

Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik: hvor tidligt, hvilke øvelser og hvilken effekt?

Tildelt: kr. 50.000

Elisabeth Bandak: Bevægeapparatet

Effekten af en 16-ugers individualiseret fysioterapeutisk intervention med fokus på øget fysisk aktivitet, på funktionsevne i dagligdagen og helbredsbetinget livskvalitet hos kvinder med kroniske smerter i bevægeapparatet: En randomiseret, klinisk kontrolleret undersøgelse.

Tildelt: kr. 18.000

Annette Fisker: Rygpatienter

Tidlig tværsektoriel Koordineret Indsats til arbejdsfastholdelse af rygpatienter.

Tildelt: kr. 18.000

Birgit Skoffer: Quadriceps

Effekten af præoperativ styrketræning vurderet på quadricepsstyrke og funktionsniveau.

Tildelt: kr. 18.000

Mette Krintel Petersen: Quadriceps

Effekten af præoperativ styrketræning vurderet på quadricepsstyrke og funktionsniveau.

Tildelt: kr. 18.000

Hanne Pallesen: Svære skader

Den svært skadede patient - hvad fremmer aktivitet og deltagelse.

Tildelt: kr. 25.000

Tom Petersen: Lænderyg

Projekt "Hvorledes er langtidsresultaterne efter kirurgisk bahandling af lænderyglidelser".

Tildelt: kr. 25.000

Rudi Hansen: Akillestendinopati

Projekt "Platelet-Rich Plasma (PRP) og High Volume Injection (HVI) til behandling af kronisk akillestendinopati".

Tildelt: kr. 25.000

Jan Overgaard: Hofte

Projekt "Træning af hoftenære frakturer i tværkommunalt regi - et klinisk randomiseret studie".

Tildelt: kr. 25.000

Mette Merete Pedersen: Muskelstyrke og funktionsevne hos ældre

Projekt "Styrke og udholdenhedstræning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelsen".

Tildelt: kr. 50.000

Marius Henriksen: Knæartrose

Projekt "Interaktioner mellem træning og smerter ved knæartrose - translationelle studier af involverede mekanismer og effekt".

Tildelt: kr. 25.000

Søren Thorgaard Skou: Knæartrose

Projekt "Non-operativ basisbehandling af artrose i knæet" - et randomiseret kontrolleret studie af smerte, fysisk funktion og livskvalitet med 12-måneders follow-up.

Tildelt: kr. 25.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Projekt " Effekten af øvelsesterapi på håndfunktion hos patienter med reumatoid artrit, som starter  behandling med et biologisk lægemiddel" - et 3 måneders randomiseret studie med blindet observatør.

Tildelt: kr. 25.000

Annette Fisker: Rygpatienter

Projekt "Tidlig tværsektoriel koordineret indsats til arbejdsfastholdelse af rygpatienter. En randomiseret undersøgelse".

Tildelt: kr. 25.000

Thomas Linding Jakobsen: Knæalloplastik

Projekt "Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik: hvor tidligt, hvilke øvelser og hvilken effekt?"

Tildelt: kr. 25.000

Christian Couppé: Diabetes

Projekt "Glycering af achillessenen ved diabetes - betydning for sene- og gangfunktion".

Tildelt: kr. 25.000

Derek Curtis: Cerebral parese hos børn

Projekt "Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på oprettelse af siddende stilling, hovedkontrol og grovmotorisk funktion hos børn med cerebral parese".

Tildelt: kr. 50.000

Elisabeth Bandak: Bevægeapparatet

Projekt "Effekten af en 16-ugers individualiseret fysioterapeutisk intervention med fokus på øget fysisk aktivitet, på funktionsevne i dagligdagen og helbredsbetinget livskvalitet hos kvinder med kroniske smerter i bevægeapparatet"- en randomiseret, klinisk kontrolleret undersøgelse.

Tildelt: kr. 50.000

2011

Jan Overgaard: Hofte

Projekt "Træning af hoftenære frakturer i tværkommunalt regi – et klinisk randomiseret studie".

Tildelt: kr. 40.000

Søren Thorgaard Skou: Knæartrose

Projekt "Struktureret basisbehandling af knæartrose med eller uden indsættelse af kunstigt knæled".

Tildelt: kr. 40.000

Thomas Linding Jakobsen: Knæalloplastik

Projekt "Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik".

Tildelt: kr. 40.000

Elisabeth Bandak: Bevægeapparatet

Projekt "Fysioterapeutisk intervention til patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet".

Tildelt: kr. 40.000

Loise Klokker Madsen: Reumatologi

Projekt "Funktionel smertemåling i reumatologien".

Tildelt: kr. 40.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Projekt "Effekten af øvelsesterapi på håndfunktion hos patienter med reumatoid artrit, som starter behandling med et biologisk lægemiddel. Et 3 måneders randomiseret, studie med blindet observatør".

Tildelt: kr. 40.000

Mette Merete Pedersen: Muskelstyrke og funktionsevne hos ældre

Projekt "Styrke- og udholdenhedstræning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelse".

Tildelt: kr. 40.000

Caroline Lund: Apopleksi

Projekt "Styrke- og gangbåndstræning til patienter med motoriske følger efter en apopleksi – en blindet randomiseret 1-årig undersøgelse af effekten af kombinationsbehandling i hjemkommunen".

Tildelt: kr. 40.000

Marius Henriksen: Knæartrose

Projekt "Interaktioner mellem træning og smerter ved knæartrose – translationelle studier af involverede mekanismer og effekt".

Tildelt: kr. 40.000

Brian Clausen: Knæ (neuromuskulær træning)

Projekt "Neuromuscular exercise as treatment for knee osteoarthritis in middle aged patients".

Tildelt: kr. 40.000

Uddannelse

2013

Elisabeth Bandak, ph.d.-studerende

Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital

Tildelt: kr. 400.000

Lise Kronborg Poulsen, ph.d.-studerende

Hvidovre Hospital

Tildelt: kr. 400.000

2012

Lone Skytte Krøll, ph.d.-studerende

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Tildelt: kr. 400.000

Henrik Andersen, ph.d.-studerende

Institut for Idræt, Københavns Universitet

Tildelt: kr. 400.000

2011

Ann Christine Bodilsen, ph.d.-studerende

Akut indlæggelse af den ældre medicinske patient: risikopatient-identifikation og beslutningsprocesser relateret til vurdering af genoptræningsbehov.

Tildelt: kr. 400.000

Ulla Due, ph.d.-studerende

Kan man knibe sit underliv på plads? – Et randomiseret kontrolleret studie med bækkenbundstræning og rådgivning til afhjælpning af nedsynkning af underlivsorganerne.

Tildelt: kr. 400.000

Praksisudvikling

2014

Maja Helbo Jensen: Journalføring

”Journalmodel” - Et pilotprojekt
Kvalitetsudvikling af journalføring i den fysioterapeutiske praksissektor.

Tildelt: kr. 250.000

2013

Birte Nørrelund: Fysioterapeutisk indsats ifm. brystcancer

Optimering og kvalificering af den fysioterapeutiske indsats til patienter, der opereres for brystkræft på Odense Universitetshospital.

Tildelt: kr. 33.500

Julie Sandell Jacobsen: Dansk oversættelse

Dansk oversættelse af "The Modified International Knee Commitee Subjective Knee Form" til børn og test af reliabilitet og responsiveness.

Tildelt: kr. 58.500

Søren Skou: Uddannelses- og træningsprogram i artrose

Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D)

Tildelt: kr. 33.500

Dorte Drachmann: Klinisk retningslinje (R.A.)

Klinisk retningslinje for fysioterapi til personer med reumatoid artrit.

Tildelt: kr. 90.000

Susanne Pia Skov Nielsen: Kompetencemodel (respiratorisk fysioterapi)

Udvikling af kompetencemodel inden for respiratorisk fysioterapi – samt implementering og formidling internt på Rigshospitalet og eksternt til specialegruppe på tværs af hospitaler.

Tildelt: kr. 33.500

Birgit Linnet Clemmensen: Trænings-app (psykiatri)

Trænings-applikation til psykiatriske patienter.

Tildelt: kr. 120.000

Marius Henriksen: Træning ifm. artrose

Danskernes holdninger og overbevisninger om træning som behandling af artrose.

Tildelt: kr. 60.000

Michelle Stahlhut: Dansk oversættelse

Oversættelse af Pediatric Evaluation of Disability Inventory – Computer Adaptive Test (PEDI-CAT) til dansk.

Tildelt: kr. 10.000

Susanne Pia Skov Nielsen: Kompetenceprofil (respiratorisk fysioterapi)

Udvikling af kompetenceprofil indenfor respiratorisk fysioterapi.

Tildelt: kr. 60.000

2012

Marius Henriksen: Behandling af knæartrose

Best practice for fysioterapeutisk behandling af knæartrose (BPF-KOA) – er måleredskaber nøglen?

Tildelt: kr. 75.000

Anne Marie Jensen: Fertilitet

Fertilitet og fysioterapi.

Tildelt: kr. 25.000

Signe Versterre: Klinisk retningslinje (ALS)

Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med ALS.

Tildelt: kr. 75.000

Peter Kloster Aalund: Fælles akutmodtagelse

Ergoterapi og fysioterapi i en fælles akutmodtagelse.

Tildelt: kr. 25.000

Inger Brændgaard Christensen: Vidensindsamling (neurorehabilitering)

Vidensindsamling af praksisbeskrivelser til nyt specialiseret arbejdsområde omhandlende intensiv neurorehabilitering af mennesker med svære kognitive udfald efter senhjerneskade.

Tildelt: kr. 25.000

Dorte Drachmann: Klinisk retningslinje (R.A.)

Klinisk retningslinje for fysioterapi til personer med reumatoid artrit.

Tildelt: kr. 25.000

Lisbeth Rosenbek Minet: Klinisk retningslinje (hæmatologisk cancer)

Projekt "Udvikling og implementering af klinisk retningslinje for fysioterapeutisk vurdering af rehabiliteringsbehov hos indlagte patienter med hæmatologisk kræft på Odense Universitetshospital".

Tildelt: kr. 125.000

Marius Henriksen: Behandling af knæartrose

Projekt "Best practice for fysioterapeutisk behandling af knæartrose (BPF-KOA) - er måleredskaber nøglen".

Tildelt: kr. 125.000

2011

Heidi Eirikstoft:  Uspecifikke lændesmerter

Projekt "Klassifikation af patienter med uspecifikke lændesmereter; en undersøgelse i primær praksis".

Tildelt: kr. 25.000

Signe Vesterre: Indsats til ALS-patienter

Projekt "Danske hospitalers fysioterapeutiske indsats til patienter med ALS".

Tildelt: kr. 75.000

Søren Thorgaard Skou: Uddannelses- og træningsprogram i artrose

Projekt "Godt liv med artrose i Danmark".

Tildelt: kr. 25.000

Marius Henriksen: Behandling af knæartrose

Projekt "Best practice for fysioterapeutisk behandling af knæartrose (BPF-KOA) – er måleredskaber nøglen?"

Tildelt: kr. 75.000

Ulla Due: Klinisk retningslinje (inkontinens)

Projekt "Klinisk retningslinje for stress-inkontinens hos kvinder og mænd".

Tildelt: kr. 45.000

 

Tildelinger fra den tidligere Forskningsfond

Her finder du tidligere fondstildelinger fra Forskningsfonden. I dag hører fonden under Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

2011

Ulla Due: Bækkenbund

Studiets overordnede formål er:

 • at vurdere effekten af PFMT i kombination med et rådgivningsforløb sammenlignet med et rådgivningsforløb alene.
 • at undersøge om baggrundsdata fra populationen og fund fra objektive måleinstrumenter kan forudsige effekten af PFMT.
 • at afdække eventuelle gener ved PFMT.
 • at undersøge langtidseffekten af PFMT i kombination med et rådgivningsforløb sammenlignet med et rådgivningsforløb alene.

Tildelt: kr. 39.000

Karen Ellegaard: Skulder (impingement)

Hovedformålet:
Efter ultralydsvejledt injektionsbehandling testes effekten af øvelsesterapi

Delformål:

 • Sammenligning af kliniske impingementtests med ultralydsverificeret impingement (UL=guldstandard).
 • At undersøge den prædikative værdi af UL-patologi (impingement, fortykket bursa subacromialis, væske i leddet) for effekten af øvelsesterapi.

Tildelt: kr. 39.000

Maja Schick Sommer: Hofteartroskopi

Det overordnede formål er at undersøge, hvordan patienter med intra-artikulære hofteskader har det efter, de har fået foretaget en hofte-artroskopi.

Tildelt: kr. 60.000

Julie Sandell Jacobsen: Hoftedysplasi

Formålet med dette studie er at sammenligne bevægemønstret hos patienter med hoftedysplasi præoperativt, samt seks og 12 måneder postoperativt efter minimal invasiv adgang ved PAO. Sekundært er formålet at undersøge bevægemønstret for patienter med hoftedysplasi sammenlignet med raske matchede kontroller og historiske data fra den klassiske Bernese operationsmetode.

Tildelt: kr. 10.000

Marius Henriksen: Knæartrose

Dette projekt omfatter en række studier, hvis formål er at undersøge interaktionen mellem træning, smerter og inflammation hos patienter med knæ-artrose (KOA). Træning er en effektiv behandling af KOA-smerter, men der er stærke indikationer af at smerter og inflammation samtidigt modvirker træningseffekten. En afklaring af dette tilsyneladende paradoksale forhold er det primære formål med projektrækken, hvilket vil resultere i en dybere forståelse af, hvilke mekanismer der ligger til grund for effekten af træning på smerter. Projektets resultater vil danne en solid platform for fremtidige undersøgelser og optimering af træningsterapi til KOA.

Tildelt: kr. 60.000

Stig Mølsted: Styrketræning hos dialysepatienter

Formålet med denne undersøgelse er i et randomiseret design at undersøge effekten af 16 ugers styrketræning med og uden proteinindtag på muskelmorfologi, muskelstyrke og fysisk funktion hos patienter i dialysebehandling.

Tildelt: kr. 10.000

Lotte Skytte Krøll: Konditionstræning og hovedpine

Primære mål:
At studere effekten af et målrettet konditionstræningsprogram på patienter med hovedpine- og nakkesmerter, at analysere forekomsten af nakkesmerter, graden af fysisk aktivitet, livskvalitet og de dertil relaterede socio- og samfundsøkonomiske omkostninger, at undersøge hvordan fysisk aktivitet påvirker eksperimentelt induceret migræne, og hvilke faktorer der evt. er involveret heri.

Delmål:
At validere en nyudviklet nakkesmertedagbog og gennem en forbedret træningstilstand at opnå: Forbedret livskvalitet, bedring af smertens påvirkning på dagligdags funktioner, nedsat forbrug af smertestillende medicin, nedsat sygefravær, forbruget af sundhedsydelser, forbedrede risikofaktorer for hjertekarlidelser: kondition, blodtryk, BMI og livvidde.

Tildelt: kr. 39.000

Lene Løchte: Fysisk aktivitet og astma

Formål:
I longitudinelle data at undersøge om lavt fysisk aktivitetsniveau er en risikofaktor for udvikling af astma.

Tildelt: kr. 10.000

Hanne Søndergaard: Funktionsevne i hofte

Funktionsevne efter hofteprotese operation.

Tildelt: kr. 10.000

Peter Larsen: Følgevirkninger efter marvsømning

Det overordnede formål er derfor med udgangspunkt i en større dansk population at undersøge/beskrive de langsigtede konsekvenser efter marvsømning i de lange rørknogler i UE på både krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau.
Desuden er formålet at afprøve/undersøge effekten af træning til patienter opereret med marvsøm i tibia mhp. at undgå langsigtede følgevirkninger og begrænsninger i aktivitet, deltagelse og livskvalitet.

Tildelt: kr. 10.000

Søren Thorgaard Skou: Knæartrose

Formålet med dette studie er at afprøve om operativ indsættelse af total knæalloplastik giver yderligere forbedring af livskvalitet, smerte og funktion i tillæg til en algoritme for systematisk non-operativ behandling bestående af stillingskorrigerende og stødabsorberende indlæg, neuromuskulær træning, vægttab, patientuddannelse samt medikamentel behandling hos patienter med knæ-OA, den såkaldte MEDIC-behandling (Medicin Exercise Diet Insoles Cogntive).

Tildelt: kr. 39.000

Henrik Bjarke Madsen: Smertelindring via fysisk aktivitet

Formålet med dette projekt er:

 • at belyse hvilken påvirkning forskellige træningsstimuli har på berørings- og smerteperceptionen hos kvinder og mænd i forskellige aldersgrupper uden smerter og med forskellige typer af kroniske smerter.
 • at undersøge sammenhængen mellem ændring i berørings- og smerteperception efter træning med ændringen i berørings- og smerteperception efter aktivering af ”diffuse noxious inhibitory controls (DNIC)” og 3) undersøge, om graden af EIA og DNIC ændres hos personer med kroniske smerter efter et multidisciplinært bio-psyko-socialt smertebehandlingsforløb samt undersøge, hvorvidt der er sammenhæng mellem en eventuel ændring og ændring i relevante parametre som smerteintensitet, depression, stress niveau og livskvalitet.

Tildelt: kr. 39.000

Jan Arnholtz Overgaard: Hoftenære frakturer

Træning af hoftenære frakturer i tværkommunalt regi - et klinisk randomiseret studie.

Delprojekt 1:
At undersøge sammenhæng mellem maksimal muskelstyrke i m. Quadriceps og funktionelle tests anvendt i projektet, for yderligere vurdering af disses anvendelighed ifht. patientgruppen.

Delprojekt 2:
At undersøge effekten af 6 versus 12 ugers ambulant fysioterapi indeholdende progressiv styrketræning i kommunalt regi.

Tildelt: kr. 39.000

Louise Klokker Madsen: Funktionel smertemåling i reumatologien

Formålet med projektet er at undersøge hvorvidt Funktionel Smertemåling som effektparameter kan leve op til kravene om validitet, gennemførlighed og sensitivitet, blandt patienter med reumatologiske sygdomme.

Tildelt: kr. 39.000

Rikke Beyer: Seneoverbelastningsskader

Følgende spørgsmål ønskes undersøgt:

 • Hvilken betydning har størrelsen af belastning for den kliniske, strukturelle biomekaniske og biokemiske senevævsrespons til styrketræning mod patellar tendinopati?
 • Hvilken betydning har restitutionsperiodens længde for den kliniske, strukturelle  biokemiske senevævsrespons til styrketræning mod patellar tendinopati?

Tildelt: kr. 60.000

Christian Have Dall: Styrketræning hos hjertetransplanterede

Denne videnskabelige undersøgelse har til formål at kortlægge effekten af kombineret tung styrketræning og høj intens interval kredsløbstræning (> 80 % VO2max) versus alene høj intens interval træning (> 80 % VO2max) hos hjertetransplanterede.

Tildelt: kr. 39.000

Carsten Bogh Juhl: Eksacerbation hos KOL-patienter

Formålet med studiet er i et randomiseret kontrolleret studie at undersøge effekten af en intensiv træningsindsats under hospitalsindlæggelse og en efterfølgende hjemmetrænings-intervention umiddelbart efter hospitalsindlæggelse til patienter efter KOL eksacerbation, målt på mortaliteten og genindlæggelseshyppigheden, livskvaliteten, fysiske funktionsniveau og antallet KOL patienter som opstarter ambulant KOL rehabilitering efter indlæggelse.

Tildelt: kr. 10.000

Carsten Bogh Juhl: Knæartrose

Projektet formål er at undersøge, hvilke træningsinterventioner (dosis, varighed, intensitet) der har størst effekt målt på smerte og fysisk funktion til patienter med knæartrose.

Tildelt: kr. 10.000

Kajsa Lindberg: Træning hos diabetespatienter med fodsår

Fase 1: Pilotprojekt, at afprøve konceptet i mindre skala. Efterfølgende at evaluere feasability, compliance og træningsintervention.

Fase 2: At afprøve konceptet i et randomiseret design i større skala (antal inkluderede vurderet efter powerberegning) – denne fase inkluderes ikke i denne ansøgning.
Formålet er at vurdere effekt af træningskonceptet på følgende parametre:

 • Kondition
 • Styrke
 • Ankel/tåtryk
 • Hudperfusion (Po2 og PCO2)
 • Sårareal
 • Balance

Tildelt: kr. 39.000

Michael Skovdal Rathleff: Knæsmerter hos børn og unge

Formålet med delprojekt 1 at bestemme forekomsten af PFPS hos børn og unge i alderen 12-19 år mens formålet med delprojekt 2 er at undersøge om McConnells træningsintervention giver en større smertereduktion og funktionsøgning end nuværende standardbehandling.

Tildelt: kr. 39.000

Lise Enemark: Anal sphincter ruptur

Studiet har til formål at undersøge forekomsten af fysiske og seksuelle gener blandt fødende kvinder med og uden kendt partiel eller total anal sphincter ruptur på Aarhus Universitetshospital, Skejby, samt at undersøge kvindernes selvvurderede behov for rehabilitering.

Tildelt: kr. 10.000

2010

Mette Molin: Gangfunktion efter akut rygmarvslæsion

Effekten af visuel stimulering på rehabilitering af gangfunktion efter akut rygmarvs læsion.

Målet med dette projekt er at forbedre træningen ved at kombinere GT med virtual reality (VR) og teste forskelle mellem GT med og uden VR og om træningen fremmer den neuronale signalering der styre vores gangfunktion og løber fra hjernen til rygmarven (de corticospinale nervebaner).

Tildelt: kr. 45.000

Rikke Beyer: Seneoverbelastningsskader

Effekten af styrketræning og restitution i behandling af seneoverbelastningsskader.

Følgende spørgsmål ønskes besvaret:

 • Hvilken betydning har størrelsen af belastning for den kliniske, strukturelle,biomekaniske og biokemiske senevævsrespons til styrketræning mod patellar tendinopati?
 • Hvilken betydning har restitutionsperiodens længde for den kliniske, strukturelle biomekaniske og biokemiske senevævsrespons til styrketræning mod patellar tendinopati?

Tildelt: kr. 45.000

Henning Langberg: Styrketræning med D-vitamin

Betydningen af supplerende indtag af D-vitamin på effekten af 12 ugers styrketræning hos henholdsvis D-vitamin sufficiente yngre og ældre personer.

Formålet med nærværende studie er at undersøge betydningen af D-vitamin niveauet for at opnå effekt af styrketræning. Såfremt der kan påvises en effekt af D-vitamin på muskulatur og senevæv, er det vores langsigtede mål at finde ud af hvorfor og hvordan D-vitamin niveauerne har indflydelse på vævets adaptive respons, samt hvor store indtag, der skal til, for at opnå effekt. Dette vil potentielt have stor betydning for folkesundheden. Da en lang række befolkningsgrupper, herunder ældre, er vist at være mere eller mindre D-vitamin insufficiente og samtidig har en lav muskelstyrke, vil det være af afgørende betydning at disse personer tilføres D-vitamin i forbindelse med træning og rehabilitering. Vi ønsker desuden at kortlægge de præcise mekanismer bag D-vitamin’s eventuelle betydning for muskelstyrken.

Tildelt: kr. 14.000

Hanne Pallesen: Apopleksi

En undersøgelse af apopleksiramtes oplevelser af livet efter skaden med særlig fokus på funktionsevne, identitet og rehabilitering.

Hensigten med denne undersøgelse er, at undersøge og analysere de apopleksiramtes og deres pårørendes erfaringer af, hvordan de oplever og håndterer følgerne af en apopleksi 5 år efter sygdommens debut.
Resultaterne af større udforskning med afsæt i brugerperspektivet kan give os bud på prioriteringer i planlægningen af rehabiliteringen både i sygehusfasen, men lige så vigtig ny indsigt i forhold til evaluering og effekt af rehabilitering efter sygehusforløbet.
Undersøgelsens resultater kan have stor betydning for, hvordan samfundet fremover optimere rehabiliteringsindsatsen. En analyserende undersøgelse af de problemstillinger, der bl.a. opstår i forskningsprocessen vil også kunne bruges som afsæt til en vurdering af en brugerorienteret evaluering i dokumentation og effektmåling af virkninger af rehabiliteringsindsatsen af mennesker med dels apopleksi og andre årsager til hjerneskade nationalt og internationalt.

Tildelt: kr. 45.000

Nina Beyer: Alzheimers sygdom

Beta-amyloid, hvid substans cytoarkitektur og fysisk aktivitet ved Alzheimers sygdom.

Formål:

 • At undersøge effekten af ophobningen af beta-amyloid i hjernen på mikrostrukturen i hjernens hvide substans hos patienter med Alzheimers sygdom (AS). Forsøget kan være med til at afklare hvorledes beta-amyloid påvirker hjernens hvide substans, og dermed bidrage til en bedre forståelse af de patofysiologiske mekanismer der fører til AS, samt for at følge sygdomsudvikling med billeddiagnostiske metoder.
 • At undersøge om 14 ugers træning, primært konditionstræning 3 x ugl. medfører en signifikant forbedring af kondition og funktion hos ældre patienter med Alzheimers sygdom AS.

Tildelt: kr. 45.000

Maja Schick Sommer: Hofteartroskopi

En vurdering af patient-rapporteret resultat, muskelstyrke, ledbevægelighed og balance efter hofte-artroskopi.

Det overordnede formål er at undersøge hvordan patienter med intra-artikulære hofteskader har det efter de har fået foretaget en hofte-artroskopi.

Tildelt: kr. 45.000

Ulla Due: Bækkenbundstræning

Kan man knibe sit underliv på plads? – et randomiseret kontolleret forsøg om bækkenbundstræning og rådgivning til afhjælpning af nedsynkning af underlivsorganer.

Studiets overordnede formål er:

 • at oversætte og validere subjektive måleredskaber til vurdering af POP,
 • at vurdere effekten af PFMT i kombination med et rådgivningsforløb sammenlignet med et rådgivningsforløb alene,
 • at undersøge om baggrundsdata fra populationen og fund fra objektive måleinstrumenter kan prædiktere effekten af PFMT og
 • at afdække eventuelle gener ved PFMT.

Tildelt: kr. 70.000

Regitze Arnfast: Kronisk impingement syndrom

Formål:
At udarbejde en beslutningsalgoritme om indstiling til operation eller konservativ behandling på baggrund af patientrapporteret smerte, fysisk funktion og livskvalitet.

Tildelt: kr. 14.000

Christian Dall: Styrketræning hos hjertetransplanterede

Effekt af høj intens kredsløbstræning og tung styrketræning på coronar flow reserve, endothel funktion og arbejdskapacitet, samt specifikke vækstfaktorer i skeletmuskulaturen blandt hjertetransplanterede.

Formål I: Denne videnskabelige undersøgelse har til formål at kortlægge effekten af moderat kontinuerlig kredsløbstræning versus høj intens interval træning hos hjertetransplanterede.
Formål II: Denne videnskabelige undersøgelse har til formål at kortlægge effekten af tung styrketræning og høj intens interval kredsløbstræning versus høj intens interval træning hos hjertetransplanterede.

Tildelt: kr. 45.000

Sara Rosager Mortensen: Knæartrose

Beskrivelse af sammenhængen mellem selvrapporterende knæsmerter og det daglige aktivitetsniveau hos patienter med knæartrose.

Formål:
At beskrive sammenhængen mellem knæ OA patientens subjektive oplevelse af knæsmerter og de objektive mål for aktivitetsniveauet i OA patientens hverdag.

Tildelt: kr. 14.000

Nina Høgdal: Hoved-hals cancer

Fysioterapeutisk indsats til patienter med hoved-hals cancer i strålebehandling.

Formål:
At undersøge hvornår trismus indtræder (procentvis fald i kæbebevægelighed) samt undersøge hvor mange der får trismus
At undersøge hvorvidt et tidligt og individuelt tilpasset fysioterapeutisk behandlingstilbud umiddelbart efter påbegyndelse og under strålebehandling kan reducere velbeskrevne fysiske sensymptomer efter strålebehandling for c.cavi oris og c.oropharyngis.

Dette sat i forhold til Rigshospitalets nuværende behandlingstilbud samt undersøgelse af patienter med hoved-hals cancer.

Tildelt: kr. 45.000

Karen Ellegaard: Skulder (impingement)

Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet forudgået af ultralydsvejledt injektionsbehandling: en randomiseret, kontrolleret undersøgelse med blændet observatør.

Hovedformål:
Efter ultralydsvejledt injektionsbehandling testes effekten af øvelsesterapi.

Delformål:
Sammenligning af kliniske impingementtests med ultralydsverificeret impingement (UL=guldstandard).
At undersøge den prædikative værdi af UL-patologi (impingement, fortykket bursa subacromialis, væske i leddet) for effekten af øvelsesterapi.

Tildelt: kr. 45.000

Derek Curtis: Cerebral parese hos børn

Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese.

Målet med projektet er at afprøve effektiviteten og udforske muligheden for at udføre en ny behandlingsmetode, som retter sig mod at øge styrke og koordination omkring ryg og bugmuskler og derved give en mere aktiv og funktionel siddestilling og hovedkontrol hos de børn med cerebral parese (CP), som er kørestolsbrugere. Projektet vil også prøve at afdække den muskelfysiologiske effekt af behandlingen ved indirekte bestemmelser af styrke i ryggens muskulatur.

Tildelt: kr. 70.000

Thomas Bandholm: Total knæprotese

Fysioterapi-interventioner til at reducere quadriceps inhibition hos patienter med nyindsat total knæprotese: isning og el-stimulation.

Projektets består af to delprojekter (1 og 2), hvis formål er:

 • At undersøge den akutte effekt af knæisning på knæekstensionsstyrken hos patienter med nyindsat total knæprotese.
 • At undersøge den akutte effekt af quadriceps el-stimulation på knæekstensionsstyrken hos patienter med nyindsat total knæprotese.

Tildelt: kr. 45.000

Tina Juul-Sørensen: Eksperimentel knæsmerte

Formålet med studiet er at undersøge effekten af eksperimentel knæledssmerte, på effekten af muskelstyrketræning af m. quadriceps hos raske forsøgspersoner.
Studiets hypotese er således, at eksperimentelt påførte knæsmerter reducerer den træningsinducerede styrketilvækst som følge af muskelstyrketræning hos raske forsøgspersoner.

Tildelt: kr. 45.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Kroniske nakkesmerter

Formålet med dette studie er at belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og plasticitet hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske non-specifikke nakkesmerter.

Tildelt: kr. 45.000

Sys Loving: Kroniske underlivssmerter

Prævalens, risikofaktorer og kliniske karakteristika med fokus på muskuloskeletal dysfunktion.

Formål:
At undersøge forekomsten af CPP i DK samt beskrive de demografiske og kliniske karakteristika, der kendetegner tilstanden. Samt at beskrive et typisk og karakteristisk muskulært mønster ved CPP, således at tidlig konservativ behandling kan iværksættes og yderligere kronificering og unødig kirurgi undgås. Dette både til gavn for samfundets sundhedsudgifter og for den enkelte patients livskvalitet.

Tildelt: kr. 22.000

Sigrid Tibæk: Urinvejssymptomer efter apopleksi hos mænd

Effekt af bækkenbundstræning.

Formålet med dette randomiserede, kontrollerede og enkelt-blindet studie er at undersøge om bækkenbundstræning kan mindske nedre urinvejssymptomer og deres gener hos mænd efter apopleksi.

Tildelt: kr. 45.000

Carsten Bogh Juhl: Knæartrose

Ph.d. studiets overordnede formål er at undersøge hvilke træningsinterventioner (dosis, varighed, intensitet) der har størst effekt målt på smerte, fysisk funktion og livskvalitet til patienter med knæartrose.

Tildelt: kr. 45.000

Karen Ellegaard: Skulder (impingement)

Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impigement og smerter i skulderleddet forudgået ultralydsvejledt injektionsbehandling: en randomiseret, kontrolleret undersøgelse med blænde observatør.

Formål:
At undersøge om øvelsesterapi kombineret med ultralydsvejledt injektion kan optimere behandlingen af patienter med skulderproblemer. Samt afdække validiteten af kliniske impingement tests og prædikativ validitet af ultralydsverificeret skulderledspatologi for effekten af injektionsbehandling+træning.

Tildelt: kr. 22.000

Michael Skovdal Rathleff: Fasciitis plantaris

Randomiseret multicenter undersøgelse omhandlende effekten af tung styrketræning versus udspænding til patienter med fasciitis plantaris.

Formål:
at undersøge i et randomiseret kontrolleret design om behandling med indlæg og tung styrketræning nedsætter smerter fra hælen bedre end standardbehandling bestående af udspænding og indlæg.

Tildelt: kr. 10.000

Derek Curtis: Cerebral parese hos børn

Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese.

Formål:
at afprøve effektiviteten og udforske muligheden for at udføre en ny behandlingsmetode, som retter sig mod at øge styrke og koordination omkring ryg og bugmuskler og derved give en mere aktiv og funktionel siddestilling og hovedkontrol hos de børn med cerebral parese (CP), som er kørestolsbrugere. Projektet vil også prøve at afdække den muskelfysiologiske effekt af behandlingen ved indirekte bestemmelser af styrke i ryggens muskulatur.

Tildelt: kr. 45.000

Thomas Bandholm: Total knæprotese

Fysioterapi-interventioner til at reducere quadriceps inhibition hos patienter med nyindsat total knæprotese: isning og el-stimulation.

Formål:

 • At undersøge den akutte effekt af knæisning på knæekstensionsstyrken hos patienter med nyindsat total knæprotese.
 • At undersøge den akutte effekt af quadriceps el-stimulation på knæekstensionsstyrken hos patienter med nyindsat total knæprotese.

Tildelt: kr. 22.000

Sara Rosager Mortensen: Knæartrose

Beskrivelse af sammenhængen mellem selvrapporterede knæsmerter og det daglige aktivitetsniveau hos patienter med knæ artrose.

Formål:
At beskrive sammenhængen mellem knæOA patientens subjektive oplevelse af knæsmerter og de objektive mål for aktivitetsniveauet i OA patientens hverdag.

Tildelt: kr. 22.000

Lars Morsø: StarT Back Tool - StarT.dk

Formål:
at oversætte, validere, implementere og evaluere implementeringen af en dansk udgave af STarT.

STarT oversættes og valideres inden brug i praksissektoren. Inden implementering af STarT i primær praksis, gennemføres validering af relevante cut points i denne population.

Tildelt: kr. 22.000

Ulla Karoline Werlauff: Kongenit myopati

Formål:

 • At undersøge hvilke kliniske symptomer, der typisk følger med en bestemt géndiagnose hos personer med kongenit myopati og at afdække de kliniske redskabers anvendelighed til at afdække de fysiske karakteristika.
 • At belyse oplevelse af træthed og helbredsrelateret livskvalitet hos personer med kongenit myopati.

Tildelt: kr. 22.000

Jeanette Præstegaard: Etik i klinisk ræsonnering og praksis

Det overordnede mål for min Phd-afhandling er, via et professionsteoretisk og etisk filosofisk perspektiv, at beskrive, analysere og vurdere fysioterapeuters perception, holdning og handlinger i forhold til den etiske dimension i klinisk ræsonnering og praksis. Afhandlingen er inddelt i fem individuelle projekter, der alle lever op til det overordnede mål.

Tildelt: kr. 22.000

Tina Juul Sørensen: Eksperimentel knæsmerte

Formål:
at undersøge A) effekten af eksperimentel smerte, induceret i den infrapatellar fedtpude, på muskelstyrketræning, målt ved ændringer i quadriceps muskelstyrke hos raske forsøgspersoner og B) hvorvidt denne effekt er korreleret til effekten ved en funktionel muskelstyrketest.

Tildelt: kr. 22.000

Thomas Maribo: Postural balance hos lænderygpatienter

Formål:
at gennemføre et metodestudie, omhandlende reliabilitet og validitet af redskaber til balancevurdering. At sammenholde balancemålinger med vurderinger af fysisk aktivitet.

Tildelt: kr. 45.000

Lene Nyboe Jacobsen: Ny-diagnosticeret skizofreni

Formål:
at undersøge betydning af forskellige risikofaktorer for forekomst og udvikling af metabolisk syndrom hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni.

Tildelt: kr. 22.000

Henning Langberg: Muskel-skelet-funktion (alder og hormonniveau)

Formålet med dette studie at undersøge hvorvidt ikke-trænede ældre som fænotypisk ligger lavt i muskel-sene styrke og masse, er mere vulnerable overfor muskeltab, når de udsættes for en periode med inaktivitet, sammenlignet med alders-matchede utrænede personer som konstitutionelt har en høj muskel-sene styrke og masse, og hvorvidt de har en mindre kapacitet til at restituere efter en sådan inaktivitetsperiode.

Tildelt: kr. 22.000

Camilla Marie Larsen: Nakke- og skuldersmerter

Skapula dyskinese og selektiv aktivering af skapula stabiliserende muskulatur hos individer med nakke-/skuldersmerter sammenlignet med en rask kontrol gruppe.

Formål:
at undersøge sammenhængen mellem en nedsat evne til selektiv muskulær aktivering, kliniske fund på scapula dyskinese og smerteintensitet samt påvirkning af arbejdsevnen.

Tildelt: kr. 10.000

Pia Damgaard Pedersen: Kroniske nakkesmerter

Effekt af fysioterapi på patienter med kroniske nakkesmerter – et systematisk review og en metaanalyse af randomiserede, kontrollerede undersøgelser.

Formål:
At vurdere kvaliteten af evidensen af de fysioterapeutiske metoder, der benyttes i rehabiliteringen af patienter med kroniske nakkesmerter, og dermed danne baggrund for en evidensbaseret praksis.

Tildelt: kr. 22.000

Thomas Linding Jakobsen: Total knæalloplastik

Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik: hvor tidligt, hvilke øvelser og hvilken effekt?

Formål:
at undersøge (1) hvilke styrke- og funktionsøvelser der er mest effektive, (2) gennemførligheden af progressiv styrketræning og (3) effekten af fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning, iværksat tidligt efter en TKA operation.

Tildelt: kr. 45.000

Christian Couppé: Senevævs struktur, elasticitet og sammensætning

Effekten af aldring og træning på senevævs struktur, elasticitet og sammensætning.

Formål:
At undersøge hvorvidt senevæv er ændret hos raske ældre løbere, der har trænet intenst og hyppigt i mange år, sammenlignet med raske ældre personer med et lavere fysisk aktivitetsniveau. Specielt undersøges betydningen af sukker-krydsbindingen AGE for mulige ændringer.

Tildelt: kr. 22.000

Marius Henriksen: Gangfunktion

Effekter af knæsmerter på gangfunktionen.

Formålet med indeværende undersøgelse er således at afdække om smerte fra strukturer i og omkring knæleddet medfører biomekaniske ændringer i gangmønsteret, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter. En sådan viden vil være værdifuld ved smertebehandling af patienter med knæsmerter.

Tildelt: kr. 45.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Nakkesmerter

Nakkesmerter, Træning og kortikal plasticitet

Formål:
at belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og plasticitet hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske non-specifikke nakkesmer.

Tildelt: kr. 45.000

Maja Schick Sommer: Artroskopisk behandling af hoftelidelser

- herunder især Femoroacetablular impingement (FAI): En prospektiv vurdering af præ- og postoperativ muskelstyrke, bevægelighed og Copenhagen Hip And Groin score (COHAG).

Det overordnede formål med indeværende studie er en kohorte undersøgelse på FAI-patienter der gennemgår en hofteartroskopi i Danmark. Det er formålet i et multicenterstudie at undersøge, om denne patientgruppe opnår forbedringer både på kort og lang sigt, vurderet ved patient-rapporteret ”outcome” (COHAG score), ved objektive test af styrke og bevægelighed samt ved billeddiagnostisk monitorering af eventuelle artroseforandringer i hofteleddet.

Tildelt: kr. 10.000

Elisabeth Bandak: Subgruppering af kvinder med kroniske smerter

Subgruppering af kvinder med generaliserede kroniske smerter på baggrund af maksimal isokinetisk muskelstyrke og gangdistance.

Formål:
At subgruppere kvinder GKS på baggrund af isokinetisk muskelstyrke i quadriceps samt gangdistance med mulighed for yderligere karakterisering på baggrund af demografi samt spørgeskemaer.

Tildelt: kr. 10.000

Julie Sandell Jacobsen: Bevægeanalyse ifm. ekstern springhofte

Unik bevægeanalyse af patienter med ekstern springhofte.

Formål:
at udarbejde en 3D-bevægeanalyse af patienter med ekstern springhofte, samt foretage specifikke muskeltest. Der vil blive fokuseret på nedsat muskelstyrke og ændret muskelaktivering over hofteleddet, samt knæ- og fodfejlsstilling.

Tildelt: kr. 10.000

2009

Derek Curtis: Cerebral parese hos børn

Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese.

Formål: Målet med projektet er at afprøve effektiviteten og udforske muligheden for at udføre en ny behandlingsmetode, som retter sig mod at øge styrke og koordination omkring ryg og bugmuskler og derved give en mere aktiv og funktionel siddestilling og hovedkontrol hos de børn med cerebral parese (CP), som er kørestolsbrugere. Projektet vil også prøve at afdække den muskelfysiologiske effekt af behandlingen ved indirekte bestemmelser af styrke i ryggens muskulatur.

Tildelt: kr. 32.000

Lone Ramer Mikkelsen: Rehabilitering efter hoftealloplastik

Rehabilitering efter indsættelse af kunstigt hofteled.

Formål: At undersøge effekten af 8 ugers intensiv, superviseret styrketræning initieret 2 uger postoperativt efter indsættelse af hofteprotese.

Tildelt: kr. 32.000

Inge Ris Hansen: Whiplash

Fysisk træning og kognitiv vejledt aktivering af whiplashpatienter med kroniske nakkesmerter - et randomiseret kontrolleret studie, med 1 års opfølgning.

Formål:

Undersøge effekten af behandling af whiplashpatienter med kroniske smerter med en multimodal fysioterapeutisk intervention målt på kort sigt og på lang sigt (resp. 3, 6 måneder og 1 år efter).
Undersøge sammenhæng mellem selvrapporteret fysisk funktion og objektive test for fysisk funktion.

Tildelt: kr. 10.000

Karen Ellegaard: Injektionsbehandling og øvelsesterapi (impingement)

Undersøgelse af effekten af ultralydsvejledt injektionsbehandling, øvelsesterapi og en kombination af disse behandlingsformer hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet.

Formål: At undersøge om øvelsesterapi kombineret med ultralydsvejledt injektion kan optimere behandlingen af patienter med skulderproblemer.

Tildelt: kr. 45.000

Lise Kronborg Poulsen: Brystcancer

Senfølger efter operation og behandling for brystkræft - "har operationstype, efterbehandling og fysioterapi indflydelse på prævalens og type af senfølger 2 år postoperativt hos kvinder opereret for brystkræft i 2005? - et tværsnitstudie".

Formål: at undersøge prævalens og type af senfølger 2 år postoperativt hos kvinder opereret for brystkræft i 2005 og om operationstype, efterbehandling samt rehabiliteringstiltag har indflydelse herpå.

Tildelt: kr. 32.000

Tina Juul Sørensen: Eksperimentel knæsmerte

Effekten af eksperimentel knæsmerte ved muskelstyrketræning - et RCT- studie.

Formålet med studiet er at undersøge A) effekten af eksperimentel smerte, induceret i den infrapatellar fedtpude, på muskelstyrketræning, målt ved ændringer i quadriceps muskelstyrke hos raske forsøgspersoner og B) hvorvidt denne effekt er korreleret til effekten ved en funktionel muskelstyrketest.

Tildelt: kr. 45.000

Morten Tange Kristensen: Hoftefraktur

Måleredskaber og fysioterapi til patienter med hoftefraktur.

Projektets formål er:
At undersøge prædiktionsegenskaber og intertester reliabilitet for the New Mobility Score, der anvendes til at vurdere funktionsniveau forud for hoftebruddet.
At undersøge intertester reliabilitet for the Cumulated Ambulation Score, der anvendes til vurdering af basismobilitet i den tidlige postoperative fase.
At udarbejde normative data og undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på Timed ”Up & Go” testtider blandt patienter med hoftefraktur, herunder særskilt at se på betydningen af forskellige gangredskaber og antal prøveforsøg for opnåelse af ”bedste” tid.
At undersøge det relative bidrag fra postoperativt ødem, balance målt på kraftplatform og quadricepsstyrke for præstationen i funktionelle test ved udskrivning for om muligt at bestemme hvilken type træning den enkelte hoftefrakturpatient har mest brug for.

Tildelt: kr. 45.000

Bjarne Kjeldgaard Madsen: Muskelstyrke og spændingshovedpine

Muskelstyrke i skulder og nakke/halsmuskler hos voksne patienter med spændingshovedpine, samt effekt af specifik styrketræning.

Projektet er opdelt i to dele: En testdel og en interventions del.

Testdel: Formålet er at undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem spændingshovedpine og skulder, nakke/hals muskel styrkekapacitet hos patienter med spændingshovedpine sammenlignet med raske mennesker.

Interventionsdel: Formålet er at undersøge effekten af specifik styrketræning til patienter med spændingshovedpine, sammenlignet med matchet kontrol gruppe med spændingshovedpine, som modtager undervisning i ergonomi.

Tildelt: kr. 32.000

Jeanette Præstegaard: Etik i klinisk ræsonnering og praksis

Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis.

Formålet er et ønske om at diskutere de videnskabsteoretiske og -filosofiske udfordringer der ligger i at interviewe egne kollegaer, rumme deres erfaringer på godt og ondt og formidlingen af disse i kollegial respekt.

Tildelt: kr. 45.000

Mette Krintel Petersen: Hjerterehabilitering

Fysisk træning i hjerterehabiliteringen på Århus Universitetshospital.

Formål: At evaluere effekten af det nuværende træningstilbud til patienter med iskæmisk hjertesygdom samt at vurdere effekten af et optimeret træningstilbud. Endvidere, om et proteintilskud kan øge træningseffekten hos patientgruppen.

Tildelt: kr. 10.000

Jan Arnholtz Overgaard: Hoftenære frakturer

Træning af hoftenære frakturer i tværkommunalt regi - et klinisk tandomiseret studie.

Det primære formål er at undersøge om der er forskel hos patienter med hoftenære frakturer, der har gennemgået henholdsvis 6 eller 12 ugers træning. Dette foretages ved at undersøge den generelle funktionelle formåen hos patienten belyst ved låromfang, maksimal isometrisk muskelstyrke test, ganghastighed, TUG, statisk balancetest. Ligeledes vil patientens selvvurderede helbred blive belyst ved SF-36.
Det sekundære formål er på baggrund af undersøgelsen at opstille evidensbaserede kliniske guidelines for genoptræningen af patienter med hoftenære frakturer herunder intrakapsulære uforskudte frakturer samt ekstrakapsulære frakturer.

Tildelt: kr. 10.000

Rasmus Gottschalk Nielsen: Træningskarakteristika vs. overbelastningsskader

Relation mellem træningskarakteristika og overbelastningsskader hos løbere.

Formål: at undersøge om træningskarakteristika adskiller sig for løbere som erhverver sig overbelastningsskader i forhold til raske løbere.

Tildelt: kr. 10.000

Kristian Thorborg: Målemetoder (hofte og lyske)

Udvikling af målemetoder til vurdering af prognose og behandling af hofte- og lyskesmerter hos fysisk aktive.

Formål: At udvikle et patient administreret spørgeskema, der kan vurdere graden af smerte, funktionsnedsættelse og aktivitetsbegrænsninger hos fysisk aktive med hofte- og /eller lyskesmerter. Derudover er det meningen at der skal udvikles en målemetode som kan vurdere styrke af hoftens muskler.

Tildelt: kr. 45.000

Anette Lehmann: Modic-forandringer

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modic-forandringer type 1.

Formål: Da diagnosen er meget ny ved man endnu ikke hvilken form for behandling der er mest effektiv til disse patienter. Projektet skal være med til at belyse dette.

Tildelt: kr. 10.000

Stine Stensgaard: Bækkenbundskontraktion

Evaluering af evnen til bækkenbundskontraktion hos gravide.

Formålet med projekterne er at vise at det er muligt at anvende halebenstesten til screening og feedback og derved fremme kvalitetssikringen af den mundtlige instruktion der gives ude i praksis.

Tildelt: kr. 45.000

Henning Langberg: Patella sene tendinopati

Behandling af patella sene tendinopati med injektioner af vækstfaktoren Insulin-like growth factor I (IGF-I) - effekt på vævsomsætning.

Dette projekt har til hensigt at undersøge effekten af injektion af IGF-I på opbygningen af kollagenprotein i patella senen hos patienter med kronisk patella tendinopati.

Tildelt: kr. 45.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Nakkesmerter

Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet.

Formålet med dette studie er at belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og neuroplasticitet, hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske nakkesmerter.

Tildelt: kr. 10.000

Hanne Pallesen: Apopleksi

En undersøgelse af apopleksiramtes oplevelser af livet efter skaden med særlig fokus på funktionsevne, identitet og rehabilitering.

Undersøgelsens resultater kan give viden om, hvordan samfundet fremover kan optimere rehabiliteringsindsatsen og hvordan der prioriteres i mødet mellem professionelle og apopleksiramte, når konkrete initiativer skal effektueres.
En analyse af de problemstillinger, der bl.a. opstår i forskningsprocessen vil også kunne bruges som afsæt til en vurdering af brugerorienteret evaluering i dokumentation og effektmåling af rehabiliteringsindsatsen til mennesker med dels apopleksi og andre kroniske sygdomme.

Tildelt: kr. 45.000

Julie Sandell Jacobsen: Bevægeanalyse af ekstern springhofte

Unik bevægeanalyse af patienter med ekstern springhofte.

Formålet er at undersøge om der er forskel i muskelstyrke over hofteleddet, samt sammenligne hyppigheden af fodfejlsstilling hos patienter med ekstern springhofte og en rask matchet kontrolgruppe.

Tildelt: kr. 10.000

Marius Henriksen: Knæsmerter og gangfunktion

Effekter af knæsmerter på gangfunktionen.

Det er formålet med projektet at afdække om smerte fra strukturer i og omkring knæleddet medfører ændringer i gangfunktionen, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter.

Tildelt: kr. 45.000

Elisabeth Bandak: Kroniske smerter

Subgruppering af kvinder med generaliserede kroniske smerter på baggrund af maksimal isokinetisk muskelstyrke og gangdistance.

Formål: At subgruppere kvinder med GKS på baggrund af maksimal voluntær isokinetisk muskelstyrke i quadriceps samt gangdistance med mulighed for yderligere karakterisering af grupperne på baggrund af demografiske data, smertevarighed samt FIQ og PAS.

Tildelt: kr. 10.000

Sara Rosager Mortensen: Knæsmerter

Beskrivelse af sammenhængen mellem selvrapporterende knæsmerter og det daglige aktivitetsniveau.

Formål:
At beskrive sammenhængen mellem knæOA patientens subjektive oplevelse af knæsmerter og de objektive mål for aktivitetsniveauet i OA patientens hverdag.

Tildelt: kr. 10.000

Anne-Lotte Rechter: Nakketræning

Kan neuromuskulære undersøgelser forudsige resultatet af nakketræning? Effekten af et 8 ugers træningsprogram til kvinder med nakkesmerter.

Formål: At identificere et sæt måleredskaber, som kan forudsige en patients udbytte af et nakketræningsprogram.

Tildelt: kr. 10.000

Eva Jespersen: Idrætsskader hos børn

Betydningen af fysisk aktivitet, overvægt, fedme og hypermobilitet for udviklingen af idræts- og fritidsskader hos børn og unge.

Formål:
Undersøge incidensen af de forskellige typer af idræts- og fritidsskader hos børn og unge, herunder in­cidensen i forhold til aktivitetsniveau (målt i timer i konkurrence/kamp og i træ­ningstimer).
Undersøge typer af sportsskader hos børn og unge og i hvilke idrætsgrene de forskellige ska­desty­per forekommer.
Undersøge om overvægt eller fedme giver øget incidens af skader, og om disse skader er mere alvor­lige end hos normalvægtige børn, herunder antallet af skader med behov for akut hjælp (ska­de­stuebehandling).
Beskrive behandling af skaderne (mulige behandlingsformer) inkl. effekten af behandlingen, samt un­der­søge om overvægtige børn responderer anderledes på behandlingen, herunder om de har længere rehabilitering end normalvægtige børn.
Sammenligne den objektive træningsmængde (accelerometer) med den subjektive trænings­mængde (SMS-track og spørgeskema), undersøge om der er forskel på aktivi­tetsniveau hos nor­malvægtige og overvægtige børn, og om dette har betydning for svær­hedsgraden af de opstå­ede skader.
Undersøge om hypermobilitet giver øget skadesincidens og om det påvirker skadernes svær­heds­grad.

Tildelt: kr. 10.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Kroniske nakkesmerter

Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet.

Formål: at belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og plasticitet hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske nakkesmerter.

Tildelt: kr. 20.000

Marius Henriksen: Knæsmerter og gangfunktion

Effekter af Knæsmerter på gangfunktionen.

Formålet med projektet er at afdække om smerte fra strukturer i og omkring knæleddet medfører ændringer i gangfunktionen, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter. I negativt fald kan kliniske fund af biomekaniske forandringer tilskrives rent strukturelle forhold og ikke en inddragelse af neuromuskulære mekanismer.

Tildelt: kr. 45.000

Kristian Thorborg: Målemetoder (hofte og lyske)

Udvikling af målemetoder til patienter med hofte- og/eller lyskesmerter.

Formål: at udvikle et patient administreret spørgeskema, der kan vurdere graden af smerte, funktionsnedsættelse og aktivitetsbegrænsninger hos fysisk aktive med hofte- og/eller lyskesmerter. Derudover er det meningen at der skal udvikles en målemetode som kan vurdere styrke af hoftens muskler. Hensigten er at disse målemetoder på en nem og billig måde skal kunne anvendes i bpde klinisk og forskningsmæssig sammenhæng og dermed bidrage til prognose og behandling af hofte- og lyskesmerter i fremtiden.

Tildelt: kr. 45.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Validering af ultralyd doppler målinger hos patienter med reumatoid artrit.

Formålet med dette studie er at undersøge concurrent validity af dpoolerultralyd hos patienter med RA. Ydermere skal dopplerultralyds målingernes anvendelighed som målemetode ved longitudinale studier undersøges.

Tildelt: kr. 25.000

Søren Drivsholm: Massage ved depression

Effekten af massage på depression.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge effekten af massage til patienter med moderat til svær depression.

Tildelt: kr. 20.000

Sara Rosager Mortensen: Eksperimentel knæsmerte

Effekt af eksperimentel smerte i knæleddet på muskelstyrken over knæet.

Formål: at undersøge effekten af eksperimentel smerte i knæleddet på maksimal isokinetisk muskelstyrkemåling over knæet. Dette for at generere mere viden om knæsmerters indvirkning på muskelfunktionen hos f.eks. knæartrosepatienter.

Tildelt: kr. 45.000

Barbara Christina Brocki: Rehabilitering efter lungecancer

Tværfaglig rehabilitering efter operation for lungekræft.

Formål: Studiet er et randomiseret kontrolleret stratificeret, enkeltblindet forsøg, som undersøger effekten af fysisk træning og dyspnøhåndtering på livskvalitet og fysisk formåen for radikalt opererede lungekræftpatienter.

Tildelt: kr. 25.000

Elisabeth Bandak: Fibromyalgi

Subgruppering af personer med fibromyalgi på baggrund af isokinesisk muskelstyrke og ganghastighed.

Formål: at subgruppere personer med FM på baggrund af isokinetisk muskelstyrke i quadriceps og haser samt ganghastighed med mulighed for yderligere gruppering på baggrund af demografi samt spørgeskemaer.

Tildelt: kr. 45.000

Tina Juul Sørensen: Knæartrose

Balance og koordinationstræning til knæartrosepatienter.

Formålet med dette studie er at undersøge:
Effekten af balance- og koordinationstræning på motorisk kontrol målt som quadriceps force steadiness og hvorhvidt denne effekt er korreleret til effekt i selvrapporteret sygdomssværhedsgrad og funktion.

Tildelt: kr. 25.000

Caroline Verbeek: Erhvervet hjerneskade hos børn

Intensiv styrke- og vægtaflastet gangtræning til børn med erhvervet hjerneskade.

Formål: At kortlægge effekten af intensiv styrke- og vægtaflastet løbebåndstræning for børn med gangbesvær som følge af en erhvervet hjerneskade.

Tildelt: kr. 12.500

Lene Nyboe Jacobsen: Metabolisk syndrom (skizofreni)

Metabolisk syndrom hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni.

Formålet med undersøgelsen hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni at:
Undersøge forekomsten af MetS og udviklingen af MetS i løbet af det 1. År efter inklusion.
Vurdere betydningen af fysisk aktivitetsniveau, kost, rygning, stres og søvn for udvikling af MetS.
Undersøge sammenhængen mellem kropslige forstyrrelser og fysisk inaktivitet.
Undersøge effekten af fysisk aktivitet på Brain Derived Neurotropic Factor (BDNF), MetS og kognitiv funktion.

Tildelt: kr. 12.500

Helle Andersen: Muskelfølsomhed og hårdhed

Ny teknik til undersøgelse af muskelfølsomhed og hårdhed – nødvendig for diagnostisering, behandling og viden om involveret patofysiologi.

Formål: At udvikle samt validere metoden. Betydningen af trykintensitet, variabilitet mellem sessioner, effekt af tid samt probestørrelse blev undersøgt. Muskelfølsomheden for tryk og hårdhed blev endvidere undersøgt i hele musklens længde samt under påvirkning af træningsømhed.

Tildelt: kr. 25.000

Stig Mølsted: Styrketræning hos dialysepatienter

Effekten af styrketræning og proteinindtag hos patienter i dialysebehandling.

Formålet med undersøgelsen er i et randomiseret design at undersøge effekten af styrketræning med og uden proteinindtag på muskelmorfologi, muskelstyrke, fysisk funktion og insulin resistens hos patienter i dialysebehandling.

Tildelt: kr. 45.000

Lone Ramer Mikkelsen: Total hoftealloplastik

Effekt af ”low-cost” muskeltræningsregime efter Total Hofte Alloplastik - et klinisk randomiseret prospektivt studie.

Formål: Undersøges i dette studie effekten på muskelstyrke og funktionsniveau af 12 ugers aggressiv, styrkepræget hjemmetræning til THA patienter umiddelbart postoperativt sammenlignet med traditionel postoperativ træning.

Tildelt: kr. 25.000

Lene Løchte: Fysisk aktivitet og astma

Fysisk aktivitet og Astma udvikling i ALSPAC.

Formål: I longitudinelle data at undersøge om fysisk inaktivitet er en risikofaktor for udvikling af astma. I kliniske data at undersøge, om astma er associeret med fysisk inaktivitet og dårlig kondition.

Tildelt: kr. 20.000

Nina Høgdal: Hoved-hals cancer

Fysioterapeutisk indsats til patienter med Hoved-Hals canser i strålebehandling.

Formålet med projektet er at undersøge om et tidligt fysioterapeutisk behandlingstilbud kan mindske de fysiske gener i forbindelse med strålebehandling for hoved-hals kræft. Samt at undersøge hvor mange patienter der får nedsat kæbebevægelighed og hvornår.

Tildelt: kr. 45.000

Michael Rathleff: Mellemfodens bevægelser

Mellemfodens bevægelser samt on-set af muskler i underbenet hos patienter med MTSS sammenlignet med en rask kontrolgruppe.

Formålet med studiet er at undersøge om aktiveringsmønstret i underbenets muskulatur er ændret hos en gruppe med medial tibial stress syndrom og en matchet kontrolgruppe. Samt undersøge om et træningsprogram med fokus på muskelstyrke og muskeludholdenhed til underbenets muskulatur kan lindre symptomer fra MTSS.

Tildelt: kr. 12.500

Henning Langberg: Senerelateret overbelastning

Betydningen af relative belastningsgrad for responset det adaptive respons i kollagent væv hos mennesker.

Formål: at resultaterne fra denne undersøgelse, vil danne basis for en bedre forebyggelse af senerelaterede overbelastningsproblemer.

Tildelt: kr. 45.000

Laila Ravnkilde Marlet: Evaluering af el-scooter-bevilling

Evaluering af bevilling af el-scootere og el-kørestole samt reliabilitetstestning af redskabet NOMO1.0.

Formål:
Undersøge test-retest reliabiliteten af NOMO 1.0 i en kontekst af tildeling af el-kørestole med anvendelse af en version, hvor mobiliteten mellem hjemmet og det sted, hvor aktiviteten finder sted, indgår.
Evaluere bevillingen af el-kørestole.
Omkostningseffektivitet af tildeling af el-kørestole.
Overensstemmelse mellem brugertilfredshed og mobilitets-relateret deltagelse.
Betydningen af forskellige tildelingsprocesser for effekter af tildeling af el-kørestole.

Tildelt: kr. 8.000

Christian Dall: Kredsløbstræning af hjertetransplanterede

Effekt af kredsløbstræning hos hjertetransplanterede på arbejdskapacitet og endothelfunktion samt kvantitative mål for depression og angst.

Denne videnskabelige undersøgelse har til formål at kortlægge i hvilken grad hård fysisk kredsløbstræning (>70% af VO2 max) hos hjertetransplanterede (>12 måneder) påvirker følgende parametre:
Flow medieret dilation af a-brachialis, VO2 max, puls (max- og hvilepuls), blodtryk, ejection fraction, lipidstatus, hæmatologisk blodprofil samt kvantitative mål for angst og depression.

Tildelt: kr. 25.000

2008

Sara Rosager Mortensen: Eksperimentel smerte i knæleddet

Formål: at undersøge effekten af eksperminentel smerte i knæleddet på maksimal isokinetisk muskelstyrkemåling over knæet. Dette for at generere mere viden om knæsmerters indvirkning på muskelfunktionen hos f.eks. knæartrosepatienter.

Tildelt: kr. 22.000

Marius Henriksen: Effekten af knæsmerter på gangfunktion

Formål: at afdække om smerter fra strukturer i og omkring knæleddet medfører ændringer i gangfunktionen, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter.

Tildelt: kr. 60.000

Lars Morsø: Lumbago ischias

Formål: at undersøge om der er sammenhæng mellem patienters selvrapporterede oplevelse af smerter og deres prognose. Desuden om der er sammenhæng mellem den selvrapporterede smerteoplevelse og fund på MR scanning, og endelig om der er sammenhæng mellem den selvrapporterede smerteoplevelse og selvvurderet helbred.

Tildelt: kr. 43.000

Hanne Pallesen: Apopleksi

Formål: Undersøgelsens resultater kan give viden om, hvordan samfundet fremover kan optimere rehabiliteringsindsatsen og hvordan der prioriteres i mødet mellem professionelle og apopleksiramte, når konkrete initiativer skal effektueres.

Tildelt: kr. 22.000

Marijke Svendsen: Lændediskusprotese

Formål: Undersøgelsens resultater kan give viden om, hvordan samfundet fremover kan optimere rehabiliteringsindsatsen og hvordan der prioriteres i mødet mellem professionelle og apopleksiramte, når konkrete initiativer skal effektueres.

Tildelt: kr. 22.000

Birgit Juul-Kristensen: Generel hypermobilitet

Formål: at undersøge om børn og unge voksne med Generaliseret Hypermobilitet (GH) har en reduceret motorisk funktion og et mere led- og muskelbelastende bevægelsesmønster end børn og unge voksne uden GH.

Tildelt: kr. 22.000

Hanne Birke: Livsstil og muskuloskeletale gener

Formål: at undersøge om følgende livsstilsfaktorer, usunde kostvaner, rygning, et overforbrug af alkohol og nedsat eller manglende fysisk aktivitet er associeret til forøget risiko for muskuloskeletale gener, samt om en eventuel effekt af ens livsstil på muskuloskeletale gener, kan udvikle sig over tid. Vi vil desuden undersøge hvorvidt de ovennævnte risikofaktorer har forskellige dosisresponseffekt på muskuloskeletale gener. 

Tildelt: kr. 22.000

Sigrid Fangel Pedersen: Muskulær aktivitet i underekstremiteter (apopleksi)

Formål: at undersøge den muskulære aktivering i underekstremiteten hos tidlig subakutte apopleksipatienter. Den muskulære aktivitet måles under forflytninger fra et sæde til et andet og udføres under vejledning af en fysioterapeut. Det undersøges om der er forskelle i den muskulære aktivitet afhængig af forflytningen.

Formålet er yderligere at undersøge patienternes egenoplevelse ved to forskellige slags forflytninger.

Tildelt: kr. 11.500

Stine Stensgaard: Bækkenbundskontraktion

Formål: at teste, hvor mange af de gravide der kniber ”forkert” der kan lære at knibe korrekt på baggrund af en lille nem og billig intervention som ”halebenstesten”.

Tildelt: kr. 43.000

David Christiansen: Lænderygsmerter

Formål: at undersøge om klassifikationen af smerterespons ved indledende fysioterapeutisk undersøgelse er en prognostisk markør for helbredsopfattelse og sandsynligheden for at være blevet opereret ved 12 mdr´s opfølgning.

Tildelt: kr. 22.000

Martin Josefsen: Langvarig cervicogen hovedpine

Formål: at beskrive en manuel/muskuloskeletal undersøgelse, klassifikation og behandling af en hovedpinepatient med mulig CHP ud fra MT-fagområdet.

Tildelt: kr. 10.000

Jeanette Præstegaard: Etik i klinisk ræsonnering og praksis

Det overordnede mål for denne ph.d. afhandling er, via et professionsteoretisk og etisk filosofisk perspektiv, at beskrive, analysere og vurdere fysioterapeuters perception, holdning og handlinger i forhold til den etiske dimension i klinisk ræsonnering og praksis.

Tildelt: kr. 17.000

Theresa Bieler: Hofteatrose

Formål: Dette randomiserede kontrollerede projekt har til formål at undersøge effekten af 1) styrketræning, 2) udholdenhedstræning og 3) et individuelt tilrettelagt selvtræningsprogram på smerteniveau, funktionsevne, muskelmasse- og styrke, udholdenhed, helbredsrelateret livskvalitet samt sygdomsaktivitet, inflamation og brusk degradation.

Tildelt: kr. 22.000

Lise Kronborg: Brystcancer

Formål: at undersøge om prævalensen af skulder funktions og instabilitetsproblemer hos kvinder opereret for brystkræft i 2005 og om operationstype, efterbehandling samt fysioterapi har indflydelse herpå.

Tildelt: kr. 43.000

Caroline Verbeek: Erhvervet hjerneskade hos børn

Formål: At medvirke til at skabe varige motoriske funktionsforbedringer som forflytninger og gangfunktion, og hermed ændre børnenes kompetencer, samt optimere barnets muligheder for at deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i det daglige liv.

Tildelt: kr. 10.000

Kristian Thorborg: Målemetoder (hofte og lyske)

Formål: at udvikle et patient administreret spørgeskema, der kan vurdere graden af smerte, funktionsnedsættelse og aktivitetsbegrænsninger hos fysisk aktive med hofte- og/eller lyskesmerter. Derudover er det meningen at der skal udvikles en målemetode som kan vurdere styrke af hoftens muskler.

Tildelt: kr. 43.000

Ole Andersen: Akupunktur (impingement)

Formål: at vurdere effekten af akupunktur som smertebehandling ved impingement i skulderen. Hvis det bliver givet som supplement til den traditionelle behandling, vil man så opnå en hurtigere smertelindring – og derved en bedre funktion end hvis man behandler traditionelt?

Tildelt: kr. 43.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Nakkesmerter

Formålet med dette studie er at belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og plasticitet hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske non-specifikke nakkesmerter.

Tildelt: kr. 22.000

Birgit Skoffer: Rehabilitering efter total knæalloplastik

Formål:
at sammenligne effekten af to forskellige rehabiliteringsprogrammer på funktionsevne hos patienter, der har fået foretaget total knæalloplastik.
at undersøge reliabilitet, validitet og responsiveness af spørgeskemaet Oxford Knee Score.
at validere et redskab til patientens selvevaluering af knæbevægelighed i forhold til måling med goniometer foretaget af fysioterapeut.

Tildelt: kr. 54.050

Morten Tange Kristensen: Måleredskaber og fysioterapi til patienter med hoftefraktur

Formål:
At udarbejde normative data og undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på Timed ”Up & Go” testtider blandt patienter med hoftefraktur, herunder særskilt at se på betydningen af forskellige gangredskaber og antal prøveture før test.
At undersøge prædiktionsegenskaber og intertester reliabilitet for the New Mobility Score, der anvendes til at vurdere funktionsniveau forud for hoftebruddet.
At undersøge det relative bidrag fra postoperativt ødem, balance målt på kraftplatform og quadricepsstyrke for præstationen i funktionelle test ved udskrivning for om muligt at bestemme hvilken type træning den enkelte hoftefrakturpatient har mest brug for.
At undersøge muligheden for at gennemføre og effekt af styrketræning i et randomiseret klinisk kontrolleret studie, opstartet i den helt tidlige postoperative fase blandt hoftefrakturpatienter, under indlæggelsen i den akutte ortopædkirurgiske afdeling.

Tildelt: kr. 43.000

Nina Høgdal: Hoved-Hals cancer

Formål: at undersøge om et tidligt fysioterapeutisk behandlingstilbud kan mindske de fysiske gener i forbindelse med strålebehandling for hoved-hals kræft. Samt at undersøge hvor mange patiener der får nedsat kæbebevægelighed.

Tildelt: kr. 60.000

Anne Mortensen: Osteoartrose i knæled

Formål: At undersøge passive fysiologiske bevægelsers effekt på smerte hos patienter med osteoartrose i knæled. Det undersøges også om hastigheden hvormed de passive fysiologiske bevægelser udføres har indflydelse på smerten.

Tildelt: kr. 20.000

Helle Østergaard: ICF-CY som dokumentation og monitoreringsredskab

Formål:
At udvikle en ICF-CY Core Set manual til anvendelse for børn med CP.
At udvikle et tværfagligt dokumentationsredskab til beskrivelse af barnets samlede funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Herunder rettes ligeledes fokus på barnets ressourcer.
At udvikle dokumentationsredskabet til monitorering af rehabiliteringsindsats, dvs. til sammenlignelige målinger før og efter en intervention.
At vurdere anvendeligheden i praksis af det udarbejdede dokumentations og monitoreringsredskab.
At medinddrage forældre i afdækning af barnets funktionsevne, samt i deres barns rehabiliteringsplan.
At beskrive faggruppernes perspektiv ved anvendelse af ICF-CY Core Set.

Tildelt: kr. 20.000

Søren-Peder Aarvig: DVD-støttet hjemmetræning vs. holdtræning (korsbånd)

Studiets formål er at udvikle og afprøve Dvd’en som medie i forbindelse med rehabilitering af opererede korsbåndspatienter og studiet skal være med til at danne grundlag for beslutningstageres og lederes prioritering af, hvilken type træning, der skal tilbydes korsbåndspatienter de første tre måneder efter operationen. Dette skal ses ud fra to økonomiske perspektiver, det samfundsmæssige perspektiv og det sundhedssektorielle perspektiv og ud fra, hvad der er mest effektivt, idet kommunerne skal overtage genoptræningsforpligtelsen fra den 1. januar 2007.

Tildelt: kr. 8.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artritis

Formålet med dette studie er at undersøge concurrent validity af farve-dopplerultralyd hos patienter med RA. Ydermere skal farve-dopplerultralyds målingernes anvendelighed som målemetode ved longitudinale studier undersøges.

Tildelt: kr. 35.000

Stine Stensgaard: Bækkenbund og ostetriske parametre

Formål: At gennemføre hypotesegenererende statistik sammenligning af spørgsmål angående træning af bækkenbunden i graviditeten og parametre som længde af presseperiode samt prævalens/grad af bristninger under fødslen.

Tildelt: kr. 35.000

Sara Rosager Mortensen: Eksperimentel smerte i knæled

Formål: at undersøge effekten af eksperimentel smerte i knæleddet på maksimal isokinetisk muskelstyrkemåling over knæet. Dette for at generere mere viden om knæsmerters indvirkning på muskelfunktionen hos f.eks. knæartrose patienter.

Tildelt: kr. 54.000

Lene Løchte: Fysisk aktivitet og astmaudvikling

Formål:
Data fra Dansk Tvillingeregister analyseres for genetisk betydning af fysisk aktivitet for astmaudvikling og for influerende af miljøfaktorer.
Data undersøges for, om fysisk aktivitet prædikterer astmaudvikling.
Data undersøges for, om fysisk aktivitetsniveau og kondition (VO2max og kondital) er associeret med astmasygdom.

Tildelt: kr. 10.000

Tina Juul Sørensen: Balance og koordinationstræning til knæartrosepatienter

Formålet med dette studie er at undersøge A) effekten af balance- og koordinationstræning på motorisk kontrol målt som quadriceps force steadiness og B) hvorvidt denne effekt er korreleret til effekt i selvrapporteret sygdomssværhedsgrad og funktion.

Tildelt: kr. 54.000

Christian Thorborg: Målemetoder (hofte- og lyskesmerter)

Formål: At udvikle et patient administreret spørgeskema, der kan vurdere graden af funktionsnedsættelse hos fysisk aktive hofte- eller lyskesmerter. Derudover skal der udvikles en målemetode som kan vurdere styrken af hoftens muskler. Hensigten er at disse målemetoder på en nem og billig måde skal kunne anvendes i både klinisk og forskningsmæssig sammenhæng og dermed bidrage til behandlingen af hofte- og lyskesmerter i fremtiden.

Tildelt: kr. 35.000

Thomas Bandholm: Botulinum toksin type A og fysioterapi (gangfunktion)

Projektet består af tre delundersøgelser, hvis formål er:
at validere en ny metode til bestemmelse af volumen af humane lægmuskler baseret på en ultralydsscanning.
at bestemme i hvor høj grad børn med cerebral parese har: reduceret muskelstyrke, er spastiske og har nedsat motorisk kontrol af anklens muskler sammenlignet med aldersmatchede raske børn når dette bestemmes med objektive målemetoder.

Endvidere er det formålet at undersøge reproducerbarheden af de anvendte målemetoder.
At undersøge effekten af styrketræning i den fysioterapeutiske rehabilitering der gives til børn med cerebral parese efter fokal antispastisk behandling af lægmuskulaturen med BTX-A. Herunder om effekten af den fysioterapeutiske rehabilitering i de to grupper er afhængig af den gennemsnitlige intramuskulære koncentration af BTX-A i de injicerede muskler (gastrocnemius og soleus).

Tildelt: kr. 35.000

Nina Høgdal: Hoved-hals cancer

Formål:
At undersøge hvorvidt et tidligt og individuelt tilpasset fysioterapeutisk behandlingstilbud umiddelbart efter påbegyndelse og under strålebehandling kan reducere velbeskrevne fysiske sensymptomer efter strålebehandling for c.cavi oris og c.oropharyngis.
At undersøge hvorvidt et tidligt og individuelt tilpasset fysioterapeutisk behandlingstilbud umiddelbart efter påbegyndelse og under strålebehandling kan reducere velbeskrevne fysiske sensymptomer efter strålebehandling for c.cavi oris og c.oropharyngis.
At undersøge hvornår trismus indtræder (procentvis fald i kæbebevægelighed) samt undersøge hvor mange der får trismus.

Dette sat i forhold til Rigshospitalets nuværende behandlingstilbud samt undersøgelse af patienter med hoved-hals cancer.

Tildelt: kr. 54.000

Morten Tange Kristensen: Hoftefraktur

Formål:
At udarbejde normative data og undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på Timed ”Up & Go” testtider blandt patienter med hoftefraktur, herunder særskilt at se på betydningen af forskellige gangredskaber.
At undersøge prædiktionsegenskaber og intertester reliabilitet for the New Mobility Score, der anvendes til at vurdere funktionsniveau forud for hoftebruddet.
At undersøge det relative bidrag fra postoperativt ødem, balance målt på kraftplatform og quadricepsstyrke for præstationen i funktionelle test ved udskrivning for om muligt at bestemme hvilken type træning den enkelte hoftefrakturpatient har mest brug for. Herunder angst for at falde efter udskrivning, vurderet ved Falls Efficacy Scale-I.
At undersøge muligheden for at gennemføre og effekt af styrketræning i et randomiseret klinisk kontrolleret studie, opstartet i den helt tidlige postoperative fase blandt hoftefrakturpatienter, under indlæggelsen i den akutte ortopædkirurgiske afdeling.

Tildelt: kr. 54.000

Marius Henriksen: Knæsmerter og gangfunktion

Det er formålet med projektet at afdække om smerte fra strukturer i og omkring knæleddet medfører ændringer i gangfunktionen, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter. I negativt fald kan kliniske fund af biomekaniske forandringer tilskrives rent strukturelle forhold og ikke en inddragelse af neuromuskulære mekanismer.

Tildelt: kr. 54.000

Nanna Hauberg: Neurodynamisk behandling anvendt på hemiplegi

Hensigten er at undersøge den umiddelbare effekt af neurodynamik behandling til hemiplegiramte Forsøget udarbejdes i samarbejde med Brønderslev Neurorehabiliteringcenter, og deltagerne er indlagte patienter. Forsøget er klinisk kontrolleret randomiseret forsøg.

Tildelt: kr. 19.000

Birgit Juul-Kristensen: Generel hybermobilitet

Formål: at undersøge om børn og unge voksne med Generaliseret Hybermobilitet (GH) har en reduceret motorisk funktion og et mere led- og muskel-belastende bevægelsesmønster end børn og unge voksne uden GH.

Tildelt: kr. 20.000

Lise Kronborg: Brystcancer

Formål: at undersøge prævalensen af skulder funktions og instabilitetsproblemer hos kvinder opereret for brystkræft i 2005 og om operationstype, efterbehandling samt fysioterapi har indflydelse herpå.

Anvendelse: Projektet vil skabe ny viden som baggrund for opstilling af mere målrettede og tidssvarende fysioterapeutiske behandlingstiltag, hvor effekten af disse vil kunne kortlægges.

Tildelt: kr. 35.000

2007

Karen Prip: Falangatortur

Falangatortur – funktionsnedsættelse, smertemekanismer og adfærdsmæssige konsekvenser.

Formålet er at undersøge typiske kliniske symptomer og fund efter falanga, at udforske kliniske indikatorer, som vil kunne anvendes til evaluering af symptomer og somatiske kliniske fund efter falanga sammenlignet med matchende kontrolpersoner og at udforske pathophysiologiske mekanismer for kronisk smerte med henblik på at danne basis for relevant og effektiv behandling.

Tildelt: kr. 23.000

Marius Henriksen: Knæsmerter og gangfunktion

Effekter af knæsmerter på gangfunktion.

Formål: At afdække om smerte fra strukturer i og omkring knæleddet medfører ændringer i gangfunktionen, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter. I negativt fald kan kliniske fund af biomekaniske forandringer tilskrives rent strukturelle forhold og ikke en inddragelse af neuromuskulære mekanismer.

Tildelt: kr. 55.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Nakkesmerter

Nakkesmerter, motorik og kortikal plasticitet.

Formål: At belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og plasticitet hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske non-specifikke nakkesmerter.

Tildelt: kr. 55.000

Morten Tange Kristensen: Måleredskaber og hoftefraktur

Formål:
At udarbejde normative data og undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på Timed ”Up & Go” testtider blandt patienter med hoftefraktur, herunder særskilt at se på betydningen af forskellige gangredskaber.
At undersøge prædiktionsegenskaber og intertester reliabilitet for the New Mobility Score, der anvendes til at vurdere funktionsniveau forud for hoftebruddet.
At undersøge det relative bidrag fra postoperativt ødem, balance målt på kraftplatform og quadricepsstyrke for præstationen i funktionelle test ved udskrivning for om muligt at bestemme hvilken type træning den enkelte hoftefrakturpatient har mest brug for. Herunder angst for at falde efter udskrivning, vurderet ved Falls Efficacy Scale-I.
At undersøge muligheden for at gennemføre og effekt af styrketræning i et randomiseret klinisk kontrolleret studie, opstartet i den helt tidlige postoperative fase blandt hoftefrakturpatienter, under indlæggelsen i den akutte ortopædkirurgiske afdeling.

Tildelt: kr. 39.000

Jette Christensen: Standardisering af PEDI

Standardisering af den danske version af Pediatric Evaluation of Disability Inventory.

Formål: At standardisere den danske udgave af PEDI

Tildelt: kr. 23.000

Rasmus Gottschalk Nielsen: Kvantificering af fodens bevægelser

Kvantificering af fodens bevægelser hos patienter med medial tibial stress syndrome, fasciitis plantaris og patello-femoral pain syndrome.

Formål: At undersøge hvilke karakteristika og forskelle som gør sig gældende for Media Tibial Stress Syndrome, Fasciitis Plantaris, Patello-Femoral Pain Syndrome sammenlignet med en rask kontrolgruppe når vi bruger det nye system.

Tildelt: kr. 23.000

Kristian Thorborg: Målemetoder (hofte- og lyskesmerte)

Udvikling af målemetoder til vurdering af prognose, forebyggelse og behandling af kroniske hofte- og lyskesmerter hos fysisk aktive.

Formål: At udvikle kliniske målemetoder som på en nem og billig måde skal kunne implementeres i både kliniske og forskningsmæssig sammenhæng og dermed bidrage til forebyggelse og behandling af kroniske hofte- og lyskesmerter i fremtiden.

Tildelt: kr. 23.000

Mette Nørgaard: Juvenil idiopati hos børn og unge

Motionsvaner hos børn og unge med juvenil idiopatisk arthritis.

Formål: At undersøge motionsvaner hos børn og unge med gigt sammenlignet raske jævnaldrende, sygdomssværhedsgrad, smerteopfattelse og –mestring, funktionsevne og livskvalitet. Hypotesen er, at gigtramte børn motionerer mindre og anderledes end raske jævnaldrende. Resultaterne forventes at give større viden om sammenhængen mellem undersøgelsens parametre, samt gøre det muligt at målrette fysioterapi og anden behandling herefter.

Tildelt: kr. 10.000

Birgit Juul-Kristensen: Generel hypermobilitet

Har børn og unge voksne med generel hypermobilitet et mere led- og muskelbelastende bevægemønster end andre?

Formål: Dette projekts formål er at teste hypotesen om at børn med GH har en reduceret motorisk funktion og et mere led- og muskelbelastende mønster end børn uden GH.

Tildellt: kr. 55.000

Thomas Bandholm: Botulinum toksin type A og cerebral parese

Effekten af Botulinum toksin type A og fysioterapi på gang og muskelfunktion hos børn med cerebral parese.

Formål: At optimere behandlingen af børn med cerebral parese (CP) ved udviklingen af en bedre model for beregning af botulinum toxin type A (BTX-A) dosis, når dette farmakum benyttes som antispastisk behandling. Denne metode udvikles i første del af projektet og baserer sig på en bestemmelse af muskelvolumen ved hjælp af en ultralydsscanning, hvorved dosis kan relateres til det volumen, stoffet skal virke i frem for at relateres til den totale kropsvægt. Projektets anden store del søger at afklare betydningen af styrketræning som behandlingskomponent i den fysioterapi, der tilbydes børn med CP efter medicinsk behandling med BTX-A på forskellige aspekter af motorisk kontrol (strækrefleksfølsomhed, sensomotorisk kontrol, postural kontrol) samt gangfunktion bestemt ved 3-dimensionelt biomekanisk ganganalyse.

Tildelt: kr. 39.000

Maijke Svendsen: Postoperativ træning ifm. lændediskusprotese

Effekt af postoperativ træning af patienter opereret med indsættelse af lændediskusprotese.

Formål: At undersøge, om der er forskel mellem 2 grupper af lændediskusprotese-patienter, der modtger enten instruktion + aktiv fysioterapeut-ledet træning eller instruktion + egen-arrangeret træning (”do as you can”) med hensyn til smerte og funktion.

Tildelt: kr. 55.000

Michael Brandt: Træningsmetoder til ældre med vestibulær dysfunktion

Fysioterapeutiske træningsmetoder til ældre med vestibulær dysfunktion.

Formål:
At afdække, om ældre patienter med vestibulær dysfunktion kan profitere af træning i Faldklinikken, i forhold til mindskelse af svimmelhed og forbedring af balancen.
At undersøge om træningen af ældre patienter med vestibulær dysfunktion i Faldklinikken har en langtidseffekt i forhold til mindskelse af svimmelhed og forbedring af balance målt over en 6 måneders periode.
At vurdere om Faldklinikkens test på HUR balanceplatform: Lukkede øjne i 30 sek. På skum er reliabel i forhold til vurdering af patienter med vestibulær dysfunktion, herunder at undersøge inter-test reliabiliteten samt intra-tester reliabiliteten.

Tildelt: kr. 23.000

Jeanette Præstegaard: Etik i klinisk ræsonnering og praksis

Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis.

Formål: The overall aim of this project is through an ethical philosophic perspective to describe, analyse and assess physiotherapists perception, attitudes and acts upon the ethical dimensions of clinical reasoning and practice.

Tildelt: kr. 39.000

Thomas Linding Jakobsen: Måling af knæbevægelighed ved knæprotese

Måling af knæbevægelighed med goniometer og omfangsmål af knæet hos patienter med total knæprotese – intra- og intertester reliabilitet.

Formål:
at bestemme intra- og intertester reliabiliteten af (1) aktiv og passiv bevægelighed af knæleddet med goniometer (2) omfangsmål af knæet til registrering af hævelse hos patienter med en total knæprotese.
at afgøre om testerens rutine og kliniske erfaring havde betydning for reliabiliteten af gentagne målinger.

Tildelt: kr. 23.000

Christian Couppé: Short-term immobilization on tendon

The effect of short-term immobilization on tendon properties in old and young men.

Formål: Hvordan senens egenskaber bliver påvirket ved inaktivitet/immobilisering er næsten udelukkende undersøgt i dyrestudier. Nærværende projekt vil undersøge om korttids-immobilisering /inaktivitet (14 dage) hos 10 unge og 10 ældre mænd har betydning for sene egenskaberne.

Tildelt: kr. 55.000

Hanne Pallesen: Apopleksi

En undersøgelse af apopleksiramtes oplevelser af livet efter skaden med særlig fokus på funktionsevne, identitet og rehabilitering.

Formål: Undersøgelsens resultater kan give viden om, hvordan der prioriteres i mødet mellem professionelle og apopleksiramte, når konkrete initiativer skal effektueres.

Tildelt: kr. 55.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Undersøgelse af virkningen af isometrisk styrketræning på den synoviale blodgennemstrømning i håndleddet hos patienter med reumatoid artrit.

Formål: At undersøge effekten af håndtræning på sygdomsaktiviteten i håndleddet ved RA. Der inkluderes 30 patienter med diagnosticeret RA.

Tildelt: kr. 39.000

Nina Høgdal: Hoved-halv cancer

Fysioterapeutisk Indsats til Patienter med Hoved-Hals Cancer i Strålebehandling.

Formål: Formålet med projektet er at undersøge om et tidligt fysioterapeutisk behandlingstilbud kan mindske de fysiske gener i forbindelse med strålebehandling for hoved-hals kræft. Samt at undersøge hvor mange patienter der får nedsat kæbebevægelighed, og hvornår.

Tildelt: kr. 60.000

Helle Andersen: Muskelfølsomhed og -hårdhed (nakke/skulder)

Muskelfølsomhed, muskelhårdhed samt blodgennemstrømning hos personer med nakke/skuldersmerter.

Formål: Formålet med dette projekt er at beskrive basale reaktioner ved smerte i muskulaturen fra nakke/skulder. Der fokuseres specielt på sansen for tryk, og hvorledes disse sanser er påvirket af muskelsmerte og muskelarbejde.

Tildelt: kr. 10.000

Jane Andreasen: Antipronerende træning ved fodsmerter

Effekten af antipronerende træning og indlægssåler i behandling af fodsmerter pga. hyperpronation – et randomiseret kontrolleret studie.

Formål: Undersøgelsens formål er at undersøge, hvilken strategi der er mest effektiv i den primære behandling af patienter med fodsmerter pga. hyperpronation: antipronerende træning, indlægssåler eller en kombination heraf.

Tildelt: kr. 40.000

Thomas Bandholm: Botulinum toksin type A og cerebral parese

Effekten af Botulinum toksin type A og fysioterapi på gang og muskelfunktion hos børn med cerebral parese.

Formål:
Projektet består af tre delundersøgelser, hvis formål er:
at validere en ny metode til bestemmelse af volumen af humane lægmuskler baseret på en ultralydsscanning.
at bestemme i hvor høj grad børn med cerebral parese har: reduceret muskelstyrke, er spastiske og har nedsat motorisk kontrol af anklens muskler sammenlignet med aldersmatchede raske børn når dette bestemmes med objektive målemetoder.

Endvidere er det formålet at undersøge reproducerbarheden af de anvendte målemetoder.
at undersøge effekten af styrketræning i den fysioterapeutiske rehabilitering der gives til børn med cerebral parese efter fokal antispastisk behandling af lægmuskulaturen med BTX-A. Herunder om effekten af den fysioterapeutiske rehabilitering i de to grupper er afhængig af den gennemsnitlige intramuskulære koncentration af BTX-A i de injicerede muskler (gastrocnemius og soleus).   

Tildelt: kr. 40.000

Morten Tange Kristensen: Quadriceps og hoftefraktur

Undersøgelse af det relative bidrag fra quadriceps styrke og postural kontrol i forhold til timed ”Up & Go” test resultat for hoftefraktur patienter ved udskrivning fra en ortopædkirurgisk afdeling.

Formål: Formålet med denne undersøgelsen er således at se på hvilken betydningen  quadriceps styrke og postural kontrol har for TUG præstationen, optaget ved udskrivning efter primær indlæggelse i den ortopædkirurgiske afdeling og at undersøge eventuelle sammenhænge mellem anvendte test og angst for at falde en uge efter udskrivning. Patienter der i stand til at gennemføre TUG dagen før udskrivning til egen bolig inkluderes konsekutivt.

Tildelt: kr. 40.000

Charlotte Ibsen: Varmtvandsbassin og collateral ligamentrekonstruktion i knæet

Effekt af fysioterapeutisk træning i varmtvandsbassin versus landbaseret træning til patienter, der gennemgår collateral ligament rekonstruktion i knæet.

Formål: Formålet med dette studie er, at sammenligne effekten af fysioterapeutisk træning i varmtvandsbassin versus landbaseret træning, samt vurdere effekten af tidlig postoperativ genoptræning hos patienter, der gennemgår collateral ligament rekonstruktioner i knæet.

Tildelt: kr. 20.000

Marius Henriksen: Knæsmerter og gangfunktion

Effekter af knæsmerter på gangfunktionen.

Formål: Formålet med indeværende undersøgelse er at afdække om smerte fra strukturer i og omkring knæleddet medfører biomekaniske ændringer i gangmønsteret, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter. I negativt fald kan kliniske fund af biomekaniske forandringer tilskrives rent strukturelle forhold og ikke en inddragelse af neuromuskulære mekanismer.

Tildelt: kr. 40.000

Stine Stensgaard: Bækkenbundskontraktion

Evaluering af evnen til bækkenbundskontraktion hos førstegangsgravide – efter kort mundtlig og skriftlig instruktion (med eller uden anvendelse af halebenstesten).
Formål: At evaluere førstegangsfødendes evne til at kontrahere deres bækkenbund korrekt efter en kort mundtlig og skriftlig instruktion fra jordemoder med eller uden supplement af ”halebens testen”.

Projekt udarbejdes selvstændigt, men er samtidig det femte i en projektrække.

Tildelt: kr. 30.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Undersøgelse af virkningen af isometrisk styrketræning på den synoviale blodgennemstrømning i håndleddet hos patienter med reumatoid artrit.

Formålet med dette projekt er ved hjælp af ultralyds farve-Doppler målinger, at undersøge om isometrisk håndtræning påvirker sygdomsaktiviteten hos patienter med RA.

Tildelt: kr. 40.000

Henning Langberg: Immobilisering og rehabilitering på omsætning af senevæv

Effekt af immobilisering og efterfølgende rehabilitering på omsætningen af senevæv hos mennesker.

Immobilisering af væv i kortere eller længere tid I forbindelse med heling af knogler eller sengeliggende er kendt at reducere vævestyrken i en række væv herunder sener og ligamenter med efterfølgende forøget risiko for overbelastning og komplikationer. Fysioterapeutisk behandling består ofte i at reducere graden af vævssvækkelse eller at genoptræne vævets styrke således at det igen kan tåle de belastninger der er relateret til arbejdslivet eller deltagelse i idræt.

Tildelt: kr. 60.000

Mette Krintel Petersen: Biomekanisk ganganalyse efter hoftealloplastik

Biomekanisk ganganalyse som metode til evaluering af gangfunktion efter primær total hoftealloplastik.

Formålet med aktuelle studie er i et klinisk kontrolleret randomiseret design:
at sammenligne gangmønsteret hos patienter efter THA udført med to forskellige operationsteknikker.
at undersøge sammenhæng mellem temporale, kinematiske og kinetiske data hos patienter efter THA.
at undersøge sammenhænge mellem Range Of Motion, power og Emg aktivitet i udvalgte muskelgrupper under gangcyklus.
at undersøge sammenhænge mellem gangfunktion og funktionsevne vurderet med sygdomsspecifikt redskab.

Tildelt: kr. 60.000

Maria Koning Svendsen: Postoperativ træning ifm. lændediskusprotese

Effekt af postoperativ træning af patienter opereret med indsættelse af lændediskusprotese.

At se, om der er forskel mellem 2 grupper af lændediskusprotese patienter, der modtager enten instruktion + aktiv fysioterapeut-ledet træning eller instruktion + egen-arrangeret træning ("do as you can") med hensyn til smerte og funktion.

Tildelt: kr. 15.000

Birgit Juul-Kristensen: Generel hypermobilitet

Kan generel hypermobilitet som barn øge risikoen for bevægeapparatsbesvær som voksen – en prospektiv klinisk epidemiologisk undersøgelse.

Formålet er at undersøge forekomsten af 'ekstra stor smidighed' (Generel Hypermobilitet, GH) blandt 2.klasses børn, at teste om hypermobilitet som barn øger risikoen for udvikling af bevægeapparatslidelser som voksen, om børn med GH har et dårligere grovmotorisk niveau, et anderledes fysisk aktivitetsniveau og en anderledes genstruktur.

Tildelt: kr. 60.000

Thomas Maribo: Kronisk lænderygbesvær og balance

Postural balance hos patienter med kronisk lænderygbesvær.

Formål: Projektets hovedformål er dels at vurdere om mål for postural balance er klinisk relevant til beskrivelse af den enkelte rygpatients funktionsniveau dels at vurdere effekten af specifik balancetræning.

Det er et delformål at vurdere reliabilitet og validitet af etbensstandtest til vurdering af postural balance hos patienter med lænderygbesvær.

Tildelt: kr. 60.000

Jeanette Præstegaard: Etik i klinisk ræsonnering og praksis

Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis.

Formål: The overall aim of this project is to use an ethical philosophic perspective to describe, analyse and assess physiotherapists perception, attitudes and acts upon the ethical dimensions of clinical reasonning and practice.The Phd-thesis is divided in four individual projects which all answers to the overall aim. The methods used all have a qualitative approach.

Tildelt: kr. 40.000

Peter Dirch Jørgensen: Lændemusklers størrelse og low back pain

Udarbejdelse af forskningsprotokol til undersøgelse af: Sammenhængen mellem lændemusklers størrelse og low back pain – og Sammenhængen mellem lændemusklers fedtindhold og low back pain.

Formål: At udarbejde en forskningsprotokol som skal danne baggrunden for en Ph.D.

Tildelt: kr. 10.000

Kommissorium

Baggrund

Danske Fysioterapeuter fastslår i Politik for forskning og professionsudvikling, at forskning i fysioterapi skal sikre, at professionen fysioterapi udvikles på videnskabeligt grundlag og kontinuerligt tilføjes ny viden.

Med henblik på at bidrage til at realisere dette mål har Danske Fysioterapeuter stiftet Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Fonden har overordnet til formål at yde støtte til forskningsprojekter, uddannelse og praksisudviklingsaktiviteter, der kan bidrage til fagets videnskabelige grundlag og udvikling, dokumentere effekt af fysioterapi samt udvikle fysioterapipraksis.

Udover Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling administrerer fondsbestyrelsen Forskningsfondens Særlige Pris og finansierer De Studerendes Pris.

Fundats for fonden er fastlagt af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab. Administrative vejledninger for fonden er udarbejdet af fondsbestyrelsen.

Fonden finansieres af Danske Fysioterapeuter.

Fondsbestyrelsens formål

Med udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters politik for forskning og professionsudvikling samt fondens fundats og administrative vejledning har fondsbestyrelsen til formål:

 • At sikre, at Danske Fysioterapeuters fondsmidler tildeles projekter, som falder indenfor fundatsens rammer og er kendetegnet ved metodemæssig høj kvalitet.
 • At sikre, at administration af Danske Fysioterapeuters fondsmidler er kendetegnet ved professionalisme, uafhængighed og stor grad af gennemsigtighed i forhold til diverse procedurer.

Fondsbestyrelsens opgave

Fondsbestyrelsens opgave består i at:

 • Indkalde ansøgninger/projekter til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.
 • Vurdere og behandle alle indkomne ansøgninger.
 • Indstille støtteegnede projekter til godkendelse i Hovedbestyrelsen.
 • Sørge for offentliggørelse af Danske Fysioterapeuters tildelinger.
 • Løbende at vurdere administrative vejledninger for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling og kommissorium for fondsbestyrelsen og komme med forslag til relevante ændringer.
 • Aflægge regnskab for fonden.
 • Uddele Særlig Pris.
 • De studerendes pris.

Fondsbestyrelsens organisering

Reference:

Fondsbestyrelsen refererer til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

Sammensætning:

 • Fondsbestyrelsen består af fire medlemmer: Et hovedbestyrelsesmedlem, som er formand for bestyrelsen og tre menige medlemmer udpeget af hovedbestyrelsen. Nye medlemmer findes blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer på baggrund af opslag og ansøgning.
 • Valgperioden er fire år.
 • Fondsbestyrelsen får sekretariatsbetjening fra Danske Fysioterapeuter.
 • Fondsbestyrelsen mødes 2 gange om året.

Honorering:

Der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter på selve mødedagen. Der gives ikke betaling for forberedelse til møder.

Habilitet:

Et fondsbestyrelsesmedlem er inhabil, når:

 • Vedkommende er direkte ansøger eller vejleder på en ansøgers projekt.
 • Vedkommende kan få direkte eller indirekte vinding ved en bestemt afgørelse – eksempelvis, hvis bestyrelsesmedlemmet på anden vis end det under pkt. 1 beskrevne forhold er involveret i ansøgerens projekt.
 • Vedkommende har personlig positiv eller negativ relation til ansøgeren.
 • Vedkommende har arbejdsmæssig relation til ansøgeren.

Et bestyrelsesmedlem, som vurderes inhabil, deltager ikke i vurderingen af den pågældende ansøgning og forlader lokalet, mens bedømmelsen foregår.

Fondsbestyrelsens medlemmer

Formand Gitte Nørgaard

Hovedbestyrelsesmedlem, valgt på repræsentantskabet

Arbejdsplads:
Sundhedsfaglig Koordinator for “Samarbejde i Bevægelse”
Praktiserende Fysioterapeut på Fabrikken - Center for Sundhed
Ndr. Ringgade 59D
4200 Slagelse
Tlf.: 40826492
mail: MTN@fysio.dk

Lone Ramer Mikkelsen

Lone Ramer Mikkelsen har siden 2013 været ansat som forskningsansvarlig fysioterapeut på Regionshospitalet Silkeborg som en del af den tværfaglige forskningsledelse i Center for Planlagt Kirurgi.

Fysioterapeut Lone Ramer Mikkelsen blev kandidat fra den Sundhesdsfaglige Kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. Hun blev ph.d. fra Aarhus Universitet i 2014 med afhandlingen "Early rehabilitation after fasttrack total hip replacement. Efrfect of early supervised, progressive resistance training and influence of movement restrictions and assistive devices on functional recovery".

Birgit Juul-Kristensen

Birgit Juul-Kristensen er ansat som lektor på Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi. Siden februar 2013 har hun tillige været ansat i en 2-årig stilling som professor i fysioterapi på 20% ved Høgskolen i Bergen, Institut for Ergoterapi, Fysioterapi og Radiografi, Norge.

Birgit Juul-Kristensen er uddannet fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen i København i 1980. Hun har siden taget en doktor i medicinsk videnskab fra Institutionen for Sjükgymnastik ved Lunds Universitet (2000) under sin ansættelse ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Fra 2005-2006 var hun ansat som postdoktor ved Oslo Universitet, sektionen for Helsefag, hvor hun blandt andet var med til at opbygge et forskningsområde og -laboratorium omkring neuromuskulær kontrol af nakken for patienter med nakkesmerter.

Fra 2006-2009 var hun ansat som seniorforsker på Rigshospitalet, Reumatologisk afdeling, hvor hun opbyggede et forskningsområde omkring generel led hypermobilitet og motorisk kontrol.

Birgit Juul-Kristensens kompetencer er baseret på ca. 17 års forskning indenfor det forebyggende og kliniske område, herunder såvel epidemiologi, arbejdsfysiologi og biomekanik. Specielt skulder, nakke og generel ledhypermobilitet med henblik på optimering af behandling og forebyggelse af bevægeapparatslidelser har haft hendes primære interesse.

Birgit Juul-Kristensen er vejleder for ph.d.-studerende.

Michael Skovdal Rathleff

Michael Skovdal Rathleff er fysioterapeut fra fysioterapeutskolen i Århus (2008). Efterfølgende er han uddannet cand. scient. san ved Aarhus Universitet (2012). Michael Skovdahl Rathleff afsluttede i 2014 en ph.d. fra Klinisk Institut på Aarhus Universitet med afhandlingen "Adolescents with Patellofemoral Pain: Epidemiology, Biomechanics and Exercise as Treatment".

Michael Skovdal Rathleffs primære forskningsområde er unge med knæsmerter, herunder med et specifikt fokus på forreste knæsmerter (patellofemoralt smertesyndrom). Hans forskning arbejder for at afdække hyppigheden samt langtidsprognosen for unge med knæsmerter samt effekten af træning som behandling. Han arbejder primært med store grupper unge mellem 10 og 19 år som han følger over længere tid.

I tillæg til forskningen underviser Michael på gymnasier og skoler for at informere elever, lærere og forældre om vigtigheden i at tage knæsmerter alvorligt, og hvordan de kan hjælpe med at forhindre langvarige knæsmerter hos de unge.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Maja Bohlbro Stærkind

Faglig konsulent
3341 4623